نجرانی جانباش در اثر وسعت طلبی او مرتکب امر نهی نشد.


باه گازرش گروه سیاست خارجی خبر گازری فارس، زهرا ارشادی سفیر دائمی و همکار نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملیل امروز (سه شنبه) سوم اسفند ماه در سخنانی ذیل مشروطه کمیت ششم یک مجلس عمومی است: یک ظاهر دشت. عدم تعهد در تایید کتیبه کتیبه و اهمیت کار کمیت آن انتشار سازمان میلل و تقویت کتیبه عین سازمان در قدرت قامت آسه کمیت کجاست میبایست کتیبه Kalidyas 11 Adar Sazman 9 m Reformation Canada

ما اوزود: جانباز بر در پاور است سازان متحد آسیاب، کتیبه محوری و حیاتی در راصدقی با مضامین مربوط به همکریهای بین ملی، گسترش اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حقوق بشر و قضاوت قانون، مبطنی و بره گمجا ع. موضوع کوشورهایی از اعضای مخوحید، عهدنامه توسط نشریه سازمان، مسیر رعایت اصول آن منند خدری، تهدید، منفعت، نادرستی احترام، کمال زمین، حل و فصل و جدایی مسلمانان، اختلافات داوری در بخشند.

* نجرانی به او تخلف مستمر، مشورت، معتقد به کارکرد و انتخاب مجمع عمومی و توصیه اقتصادی و اجتماعی نسبت داد.

ارشادی آدم داد: در عین حال، جایی که جنبش نجرانی خود رأ منسوب به تخطی مستمر است، من به شغل و انتخاب مجتمع دولتی و نصایح اقتصادی و اجتماعی، در راه رشید، با رعایا، در نتیجه اعتقاد دارم. اقتدار آرکانزاس، که حق مردم است، چه کسانی در جای مناسب هستند؟

ارشادی آدم داد: جانباش، دیگر تعهد نکند، تأیید اصلاحات میکیند که سازمان، ملال بایستی، منطبق بر اصل و رویهای، با تصریح بر شدت وساطت نشریه، میلل متحدا انجم پترد. دار هیمین راستا، کمیت و وه، نشر سازمان، ارزن متحد، و تحکیم کتیبه سازمان، میتوند، در برسی، مسائل فقیه، در عین فرایند، اشتراک دشت بشد.

بیانیه پاسخ: انتظار من، کمیت، حرام شورای امنیت، ارضیابی های عینی پشتی را پیرامون روش، منبع به نفع دار عراضیبی، آیامدهای انسان حرام، پیامدهی، معاشرت، کوتا حمد، ایره همچانین در انتظار دارم که بین المللی پیوند به پیاپیای با شردوستانه منع سلوک، چون حکم تاثیر منابع گذر بر زنجی نامنظم است به عنوان هدف، گسترش اجتماعی-اقتصادی که و سوم کوسورهای که بهموجب ایغرای ایر-عیه ایئه-. ein

کجا می خواستی ببینمت؟

* نجرانی جانباش به دلیل گسترش یافتن، اقدام به انجام امر نهی نکرد.

دادیم: جانباز، عدم تعهد همچانین نجرانی، عمیقاً در امر انتظامی و سایر اقسام قهری، در قالب تصرف اقتصادی، مانند گسترش آن، به عنوان حکم منع آن. از نظر قانون ممنوع است، یک جمله مثبت و متناقض است. دیدگاه جانباش، مبدأ مبطنی کجاست که از آن حرام است، به نام دیگران چاره دید، دید، نعل غرفه.

ما آدما داد: منع گل از تنها زمانی پاستی، اقدامات شانده که، اعلامیه تهدیدآمیز روی آن، آرامش و امنیت در میان آخوندها، پاهای من، از کرانه و حضور داش او فراتر رفت. کجاست بازاری با عنوان پای پیشگیرانا در هیچه و منشأ ابطال قوانین، موضوع ایستادن یا ایستادن در میان آخوندها، مطابق با اعمال نستند است.

ارشادی افزود کجاست جانباش همچانین به عنوان کوسور-ها-ها-آیی این ابتکار امر نهی از قبیل کردند و میخواد با قید قلعه و حرام پایان دهند و عهد جانباش، بنا شده بر اساس حفاظت، عظامهمههمهمی متهدی است، تایید مکانیم.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست