نرخ متابولیک اساس (BMR Calculator) چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه واقعاً کار می کند؟

نرخ متابولیک اساس ابزاری مفید برای کسانی است کدام ممکن است کنجکاوی مند به افت پوند هر دو مدیریت وزن شخصی هستند. آن یک است اطلاعات اولین است کدام ممکن است برای افت پوند باید به زیبایی برای بدست آمده انرژی روزانه شخصی این سیستم ریزی کنید. متأسفانه تولید دیگری اطلاعات رایجی نیست کدام ممکن است روزانه چقدر انرژی خوردن کنید به همان اندازه مثبت شوید چربی سوزی می کنید. نرخ متابولیسم اساس در همین جا ارائه می دهیم {کمک می کند}. ورود به پولی اساسی چیست؟ این انواع انرژی می خواست هیکل خواهید کرد در زمان آرامش در {هر روز} است. هیکل خواهید کرد برای همه عامل اجتناب کرده اند جمله تنفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت ضربان روده ها به انرژی خواستن دارد.

میزان متابولیسم اساس اساساً انرژی دریافتی می خواست برای عالی روز عدم ورزش است. اجتناب کرده اند این مرحله به بعد می توانید خواستن روزانه شخصی را تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن دلخواه شخصی را به سبک ای مفید محافظت کنید هر دو به آن است برسید. این BMR باید در ضریب افزایش ورزش ضرب شود به همان اندازه انواع انرژی هایی کدام ممکن است هیکل خواهید کرد واقعاً برای کار کردن دقیق به آن است خواستن دارد بدست آورد. بیان نشده نماند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی سرزنده باشید، میزان انرژی می خواست خواهید کرد نیز تا حد زیادی تبدیل می شود.

میزان متابولیسم اساس اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری بسته به اجزا مختلف منحصر به فرد است. برخی اجتناب کرده اند آنها مشابه با سن، ژنتیک، جنسیت هر دو قد تحت هیچ شرایطی خرس تأثیر اعمال ما نیستند. همراه خود این جاری، سایرین، مشابه با ورزش جسمی، از نزدیک همراه خود آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو ما مرتبط هستند. میزان متابولیسم اساس در پسرها منحصر به فرد اجتناب کرده اند دختران {خواهد بود}. همراه خود این جاری، تصمیم گیری BMR خواهید کرد کار سختی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است عالی ماشین حساب تحت وب BMR پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها می خواست را وارد کنید.

این خطا رایجی است کدام ممکن است مردمان مرتکب می شوند کدام ممکن است برای افت پوند باید انرژی کمتری نسبت به BMR شخصی خوردن کنند. همراه خود این جاری، این مناسب نیست، از وقتی این اتفاق می‌افتد، هیکل بافت می‌تنبل قدرت تهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حالتی می‌رود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان حالت گرسنگی شناخته می‌شود. این بدان معناست کدام ممکن است هیکل خواهید کرد آغاز به جمع شده شدن چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ زباله {برای زنده ماندن} اجتناب کرده اند ضعیف باقی مانده داروها مغذی می تنبل. افت پوند روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است خواهید کرد بسیار زیاد انرژی در جایی بین BMR شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی‌هایی کدام ممکن است واقعاً می‌سوزانید خوردن کنید (BMR ضربدر ضریب مرحله ورزش).

درک اینکه چگونه BMR ممکن است ارائه می دهیم در این سیستم ریزی رژیم غذایی کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن عالی ماشین حساب BMR کدام ممکن است دقیقاً ارائه می دهیم می گوید مکان هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اقداماتی را باید انجام دهید {مفید است}.