نظارت بر الگو آموزش حضوری در مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین


به گزارش گروه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خبرگزاری فارس، سید مجتبی هاشمی رئیس محل کار تعیین مقدار کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در نشست مشترک مجمع نمایندگان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود مدیران کل استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق استانداری ملت. اطمینان حاصل شود که کمک به آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق اصولاً در مخلوط آوری دانش دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی اجتناب کرده اند مدارس، کار پایش تکنیک آموزش حضوری اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه در استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ملت تحریک کردن تبدیل می شود.

وی در خصوص اجرای نظارت بازرسان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: انتخاب گرفتیم همراه خود راهنمایی بازرسان بخش ستادی نظارت را در درجه استانداری انجام دهیم. لذا در بدو ورود خدمه های نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار به ستاد در استانداری، دوره ها توجیهی همراه خود خدمه های نظارتی در استانداری برگزار تبدیل می شود.

هاشمی همراه خود گفتن اینکه ورزش‌های M&E در مدارس به صورت خودگزارش‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی است، افزود: همراه خود ظاهر شد به راه‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مشارکت همه بخش‌ها در نظارت، امتحان شده می‌کنیم تکنیک M&E را در سه درجه دانشگاه، ناحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اجرا کنیم. در درجه ستاد.» دانش درمورد به ولسوالی ها باید در سیستم گزارش شود.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند تهیه گزارش اجرایی جهت هدایت عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین نشانه ها، این داستان ها اطمینان حاصل شود که ساماندهی استانداری ها به وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش حاضر تبدیل می شود.

سرپرست اداره کل تعیین مقدار کار کردن وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به بخش های نظارتی خاطرنشان کرد: بر ایده این سیستم ریزی های {انجام شده} فرآیندهای درمورد به آموزش رصد حضوری، تهیه آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار نتایج آن تبدیل می شود. بر ایده تکنیک، بخش هایی هستند کدام ممکن است پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار می شوند.”

وی یکپارچه داد: محدوده فرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق بستگی دارد دانش مندرج در گزارش های گفتن شده مدارس دارد. متعاقباً تکنیک نظارت در محل می خواست بر ایده تجزیه و تحلیل بازرسان به صورت تصادفی انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید