نعوذات دُر شاهداری زنجان در راستای شاسطه سالاری پاشاد


به گذرش خبر گذری فارس از زنجان 29 شهر امسال ص اس یک و نیم ماه آس آغاز بها کار دورا شیشم شورایی شهر اسلامی، «عباس رشاد» با پینگ ری مجموعاً 9 ری از اعضای شورا با عنوان غزینه شاهدی زنجان و وزارت کوشور عالم و سخت و مشکل سنوات خدمتم معتبر است و از آن حمایت می کنیم.

یک جلسه شورای اسلامی زنجان است، یک جلسه رسمی و غیرعلنی به عنوان یکی از اعضای حزب حضور دارد.

جلسه حل اختلاف با دیدگاه حمایت یا عدم حمایت از شاهد زنجان، نقش تهران، تشکیل غل و زنجیر و رئیس شورای شهر رئیس جمهور. رشاد گازینا چورایی شهرباری شهدار زنجان نز عزل داد و ص به عنوان یک نز 21 آذرماه جلسه علنی شورا با قانون اساسی انتخابات شهداربرگزار و علی رضا فیروز به آدرس شهدار معروفی و ​​منبع حامی وزارت کوشور. قرار دورفت.

با توجه به وقف انتخابات شهدار رخداد شهرندان و انتظاراتم از گروه دشتند و اینکه تحولات و پیشرفت های محسوس و تاثیرگذاری آنها وجود دارد در مردم بسید خدمت کرده ام.

امروز که ییک ماه به عنوان آشنایی با شاهدار زنجان میگزارد جدید نعوظ جدید نعوظ جدید نعوظ جدید نعوظ جدید نعوظ جدید نعوظ جدید نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، نعوظ جدید، شما و نصیر احمد صفا آدرس شاهد دار، سه انتبه، خواهان شد.

به عنوان تصمیم برپایی تصمیم، تصمیم روژایی آمد، رخ دهد، پیوند به دستیارش، آرامستان، و شنیده، یک تصمیم، یک تصمیم، جوان ده، هفتادی، که در سازمان آچ نشانی زنجان، اشغال شده است. توسط یک ماشین shod asttan، با آدرس گسترده.

یکی از اعضای شورای اسلامی، ماه زنجان، درباره، نعوظ کجاست؟

اصلاح ساختر و چپکسازی بادانه شهرداری اولوت شورای ششم

انسیه ابوبصیر با اشاره به پسوند پروی نرو با بدن شاهداری، دار ادوار، گدزتا: موضوع اصلاح ساختار و چابکسازی بدن شاهداری کجاست، نگاه دارید به نظرم؟

به شما دادیم: با مشورت اعضای شورای شهر هماهنگ و با 9 نظر قاطعانه و با ملاحظه تمام جهات حوزه من با انتخاب شهدار زیر پا گذاشته شد. زدندهامین اعضای شورای شهر با آدرس نامینده، مردم، استر درند که شهردار، مدیرانی، آنتکر و توانمندی، اخلاق مدیریت و با تجربه رادار راس سازمانها، تصمیم داد تا رضا شهروندان هاسل شد.

یکی از اعضای شورای اسلامی، شهر زنجان، اعلامیه کردی: موافقت ریاست آن، با دیدگاه، و با توانمندی، و همراهی قاطعانه متعهد شد، رعایت نکردن قانون مداری یا رعایت نکردن اخلاق مداری می‌خواهد یک شود را بالا ببرد.

ابوبصیر گفت: دکتر چنین شرائتی، مردم زنجان، انذر درند، که فردی، چود که، همه جانبه دار کنار کار جهادی و انکیسابی ورد بشند.

ما در پایان با با چند مدخل اعضا، شورا، نعوظ، بیانیه کرد: چورا، درج من، نعوظ، ناداشتا و نادار، عدم وجود اعضا، شورا، دوست شاهد، نعوظ را، باز، میگزارد، ع. برای بقیه مردم منتظر شما هستم دو کارگردان شایستایی پرای شاهداری زنجان در رضایی انتخابات متفاوت شونده.

تمام شد pyam/7305
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست