به تصویر کشیدن اجتناب کرده اند افراد چهارمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در اولین شنبه سال


بابک روزی پور همانطور که صحبت می کنیم در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در شهرکرد تصدیق شد: یکی اجتناب کرده اند آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسومی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیرباز در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری رواج داشت، عرف بازدید در روزهای شنبه است.

این مورخ شکسته نشده داد: افراد شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اولین شنبه سال را به شخصیت گردی در جنوب شهر اختصاص می دهند.

روزی پور افزود: خانم ها معمولا در در زمان حال آش می پزند.

سرپرست خزانه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرمال بختیاری خاطرنشان کرد: بر ایده این عمل باید در روز شنبه اول سال اجتناب کرده اند مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی به منازل اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان خودداری کرد از آنها آن را خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحس می دانند.

بالا نامه / 3339 / م
این را برای صفحه اول سریع دهید