نمایشگاه معرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبت در نگارخانه گلشن بجنورد برپا شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی. ابوالحسن حیدری معاون امور هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایی اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان شمالی اجتناب کرده اند برپایی نمایشگاه معرق چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبت در سالن مجتمع زیبایی شناختی هنری گلشن بجنورد خبر داد. در جاری حاضر کشف نشده حاضر است. برای تعداد زیاد

وی خاص کرد: محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد استعدادهای هنری، کمک به اقتصاد هنری، الهام بخش علاقمندان به تولیدات فاخر هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند هنرمندان اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر برگزاری نمایشگاه های هنری است.

معاون هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایی اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان شمالی افزود: نمایشگاه معرق چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبت اجتناب کرده اند 15 لغایت 12 فروردین ماه 1401 عصر اجتناب کرده اند ساعت 17 به همان اندازه 21 در محل زیبایی شناختی هنری گلشن افتتاح تبدیل می شود. مجتمع در بجنورد.

نوک نامه / الف
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید