حاضر نوروزی در تئاترهای خیابانی آباد


به رویداد عید نوروز 1401 گروه های نمایشی شهرستان آبادا استانداری فارس همراه خود حاضر این سیستم های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد به استقبال مهمانان نوروزی رفتند.

علی خادم حسینی

108:17

1401-1-74


http://fna.ir/1o62xk