جوانان مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ایران به فینال مسابقات تنیس قهرمانی زیر ۱۲ سال غرب آسیا راه یافتند


به گزارش خبرگزاری فارس، در شرایطی کدام ممکن است رقبا های تیمی زیر 12 سال غرب آسیا همچنان در لبنان یکپارچه دارد، کارکنان های سراسری پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان کشورمان به مصاف کارکنان های عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین رفتند.

کارکنان پسران ایران برای صعود به فینال راهی بحرین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین دیدار انفرادی پسران، رامتین رافع مشاور بحرین (0-6، 6-6) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا مقدسی در دومین مسابقه انفرادی همراه خود نتیجه عالی بر صفر مشاور بحرین را شکست دادند. نمره. هاشم مقابل بحرین 2-0 شکست خورد.

کارکنان سراسری ایران در دسته 2 نفره همراه خود مخلوط کردن راستان اکبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامتین رفیع حریف شخصی را (2-6، 2-6) شکست داد به همان اندازه سراسری پوشان کشورمان همراه خود مجموع امتیازات به شیوع برسند. 3-0 برای صعود به فینال مسابقات.

در گروه زنان کارکنان سراسری کشورمان به مصاف عمان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین ورزشی انفرادی رومینا راوی همراه خود نتیجه (1-6 و یک دو-6) حریف شخصی را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دومین ورزشی انفرادی عسل فرحبدانیه. . همراه خود نتیجه (2-6) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6-6 این دیدار به درآمد او به بالا رسید کدام ممکن است برای کسب این نتیجه حضور نمایندگان کشورمان در فینال مسابقات به بالا رسید.

لبنان اجتناب کرده اند 28 آوریل میزبان این مسابقات {خواهد بود}
تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا همراه خود ورزشی فینال به بالا می رسد.

کارکنان سراسری تنیس پسران در فینال دیدار شخصی {در این} رقبا ها به مصاف یمن {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان به مصاف لبنان می توسعه.

در پسران علی رضا مقدسی، پردیا مجدآبادی، رامتین رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستان اکبری همراه خود آموزش فرهاد سانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زنان ارگوان امیرخانلو، رومینا رافعا، عسل فرحبدنیا همراه خود آموزش هنگهامی گران قیمت مشاور کشورمان هستند. در این دوران. مسابقات.

امیر برقی مشاور فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفر سهرابی شناخته شده به عنوان سرپرست کارکنان های اعزامی {در این} مسابقات حضور دارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید