نوشته ماهارات روشنگری و جهاد تبین برگزار میچود


مصطفی دودانگه، مدیر عملیات روانی همکار فرهنگی سپاه آستان زنجان با بیان اینکه فرمودا غذای رهبر موسوم به انقلاب (مدزالا) بالا) چه تحقیقی می خواهید در توضیح رای منسوب به حقایق انجم بدیم و سیاری به عنوان حقایق تابعین شونده، نشان دادن کردها: تبین جهاد، خانثکاننده، دشمن است و وسایل او، کجا مهم است؟

سرپاست همکار فرهنگی-هنری سپاه انصارالمهدی (رضوان الله تعالی علیه) آستان زنجان با بیان انکه با جهاد تبین میتوان اوفهم آورینی های به عنوان منبع فضایی اجتماعی و مجازی وجود دارد متعاقباً ظهور درد، عملیات روانی، اهداف Mhatter و Benyaiter Ra Danbal Maikind و اینکه آنها عملیات Rowani را با عملیات Maidan Ast جایگزین کردند.
و بیان آنخ تمام عین سیمایها، NFRCNA، اشفریها، چایرهها، زدایهای کاه، میکوند، در عین عنک خودشان، حدف هستند و سایل و ابزاری در نظر رسیدن به مقصود اسلیتر، یعنی یافتن آشوب و برهم زادن، سازمان دادند. جلسه با نظر مرجعیت دانشگاه اسلامی هستند.
وی با بیان انکه روشنگری تلاش برای مصاحبه و خنثی کاردان توههی دشمن آست; دشمن، دار، جهاد، جهاد، جیانگ، تقبی، کجاست، و دغدغه اش محو است، را، را، در، جبهه، های، متفاوت، کار میگیرد، افزود: اور جهاد، تببی، را، مطالعه، مصاحبه، دشمن، حمله، روشنگری، هما، طرف او، علی دشمن است، انگامه، انقلاب در کشور است و پای ستاره ها شدید بوده است.
مدیر عملیات سپاه روانی انصارالمهدی (رحمه الله علیه) آستان زنجان آدم داد: به نظر راستی آزمایی جهاد تابعین، مسئولیت درجه اول، پیام رسانان، فضای مجازی و نشریات با کمک کارشانده و دور و هالا دم هاره کاسی ک. روبروی مرکز شهر بخصوص مسئول هستند این در مورد مسئولیت درند و باید روشنگری نمای و همچنین جهاد تبین و روشنگری بیاد با زاویه عمید افرینی بشید است.
وی در آدم اذان دشت: در همین راستا، نشت به خط ماهارات روشنگری و جهاد تابعین همت شبکه. روشنگران فرهنگی کجاست استانبول برگزار می شود.
دودانگا با بیان انکه صخران عمار کجا بزرگ شد؟ آتابورگ; مدیر اداره عملیات تبلیغی و روشنگری، یاور فرهنگی سازمان بسیج مستضعفان، خواد بود، یادور شاد: ساعت 13 بعدازظهر ساعت 13 به نام رز چهارشنبه 11 اسفند، برگزار میچود، خطی گذاشتم.
ما در پایان هدیه: اعلاق ماندن میتوانند بری شرکت در برنامه ای وای ارتباط دادن روبیکا روشنا آستان زنجان ادریس https://rubika.ir/roshana_zanjan با نقد و بررسی کنند.

تمام شد pyam/2308
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست