نوش دروی نمکی کامیاب شاد / بوشهریها دیر با د دنبال سورم


خبرگزاری فارس – شهرستان دشتی، نسب آزاده حیدری: پنگ موج خووانگیس کرونا را پشت سر گشتیم دار هالیکا هار موگش پرای همتن با کابوس حامل رشته بیماره، سوختی مرقابات از بیماران کرونایی، کامبوج و قرنی دارو و یا حتی مارگ آذر عزیزان. ماجرای امواج ششم آرامش پس از سیل، آنچه به نام زده است و دوسالگی کرونا دیدند، با گسترش گسترادا، همراه با آمریکایی ها، شدت امواج، طلوع ستارگان و اعتراف به آنها. وطن، مردم کشور، مردم کشور، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم. شدید، اما آنها عوامل هامچون، کامبوج، و مردم افغانستان لازم است، و مخصوص بیماران کارونایی، عامل نجرانی، مردم کشور هستند.

کامپود سرما در دشتی

در پایان مدیرکل امور دروی سازمان غذا و دارو نقشی در تولید و پخش سرم ها و توزیع ها دارد و می گوید: «در ایام صهرم ها با مقیاس ذخایر راویان. وساطت نسل آنها، به سرعت توزیع میچود.» و اما هر بار با اوجیری مسؤول بیماری کرونا در بام شهرستان دشتی داروهای مرد نیاز بیماران کرونایی کامیاب میچود و قاها شهروندان نامیتواندان آن را در داروخانها پدا کنند.

اکتر شهروندان از قرنی صرم تزریقی و نبودا آن در داروخانه حی صحات شهرستان دشتی گلایمند هستند و میگیند بید تمامم داروخانها را سر بزنیم تا شید باطنیم صرم را تهیح کنیم که قیم قائمد پرا آش ناهی م.

تای بزدید میدانی که خبرنگار خبرگزاری فارس در روز 27 و 28 بهمن ماه از داروخانه های شهر خرمگ مرکز شهرستان شهرستان دشتی دشته است. در کل داروخانه های سطح ماه مدل آن را مرور کنید و تماشا کنید قسمتی از آن است فقط قسمتی از نام حرف دشت است و 13 هزار تومان مفرخت ارزیابی شده است. بقیه آن است که سرم ندشتند و شهروندان با دستجا خلیجه است.

گلایه شهروندان از نبود سرم

عبدالواحد ازدپا، ایز شهروندان، ولسوالی کاکی، که یاک، هتا پیش پیش پهِ پی کرونا مغز بدجوری می خواهیم برویم بیمارستان، می خواهیم بخشی از خبرنگار، خبرگزاری، فارس، شهرستان، دشتی بیانیه کردی: از اخبار را زیاد گوش مردم شهر خبر رایگان رسانه کردی اما اکنون از حقیقت نبوت او می گوییم.

در جواب اضافه می کنیم: یک میکرون مخصوص نرگس و برای تقویت من با آمپول چند تا و ویتامین و یک قرص ویتامین C و یک قرص ویتامین D استفاده می شود. ننه قرشای جوشن به کنار، چارا صرم را گران کردند؟!

ایزدپانا آدم داد: گسترش میکروارگانیسم های زیاد است، در هر صورت دارو پدا نمشوند، به ویژه سرام که نیاز اجتناب ناپذیر است، بیمار کرونایی است. از سرم یک لیتری به عنوان داروخانه دورمانگاه کاکی گروفتم چون بوزارگوتر بقیه سرمه بود و با دو تا آمبول 60 هزار تومان شاد. ژی که صارم رسید میکرد گیف: «خدا را شکر کو که پدا کردیش، خورموج پدا نامیشد و ارزیابی کرد که 100 هزار تومان شداست».

گرانی سارم

شهروند دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس هدیه: دو شاپ پیش درمانگاه خاکی چریش لیتر سرم زیرک کردم همرا دو تا آمبول نود و پینگ هزار تومان کارند اکانت.

ابوالقاسم حیدری اعلام کرد: داروخانه درمانگاه کاکی سرم ندارد و هچه یافت نمه شد کجایی نود و پینگ هزار تومان گروفتند چقدر است؟

قاسم علیپور یاکی از شهروندان اهالی شهر خورمگ نز در گفتگو باخبرنگار خبرگزاری فارس از نبودن سرم داروخانا شهرستان گلایمند است و بیان کرد: به تو داروخانهای خورموج و سرم. منابع. در آخرت هستند، داروخانه موفق، شادم، صرم، نیم، لیتوری، را، با، قدر، 13، هزار تومان خورشیدی، کننام.

سریلانکا کامبوج

مسئول امور دروی شبکت بهدشت و دورمان شهرستان دشتی در گفتو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان دشتی با اشاره به وی اینکه کمبود صرم مسئله شهرستان و آستان آشیانه بالاکه سرسری آست، دشت نمایش: داروخاندهیم شریل سرچایکه. تلاشهای زیادی با وساطت به کمک غاده و دروی دانشگاه برای بیمه و تقسم بندی سرمه بین داروخانه و دروی دانشگاه آس.

محمد حسین پور افزود: سهام داروخانه های شبانه روزی دو برابر روزنه و بری داروخانه های خواه طرف قراداد با مرکز بهداشت (بیما روستایی) هستاند سهام خاصی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شواهدی از گسترش گوسترده همراه با امرکون و بانک سیار زیاد سرما که نوع ناحیه تکسیم پندی سرها پاکسکی نیاز Mardam Nabudah est است. البته ادارات دار، دار، معوط غاده و درو که رسته، آدما درد در آنجا ناپدید شده اند.

ما یک عنوان کردی داریم: Hamzaman Ba’fzayesh Bhai Digir Daruha، Sarha Nez با شکل تیز و Naraha Kanandai Avzaish که به عنوان Peda Karda Ast ارزش دارد. مقداری از دارو را به صورت مکمل ساده با مکمل B کمپلکس و ویتامین B مصرف می کردند، آموکسی سیلین می خوردم، آزیترومایسین می خوردم و … به عنوان دارو و گاهی اوقات بسیار دردناک بود.

ارزش داروها اصلاح می شود

حسین پور با بیان انکه، قائمات داروها، ماسب و هیچ داروخانای، این عنوان و جواز و زمان قیمت غزاری را در کجاست پیوند ناردار، اعلام کرد: هم داروها و قلم ها پیوند به سوره دارو رحیم قمر و درمان است. ارزیابی نشده (خرید را شرکت بخش ارزیابی کردم و مالیت بر ارزش افزوده را ارزیابی کردم و فروش در داروخانه را ارزیابی کردم) انتقال داروخانه میچود.

شهروندان قرنی فروشی را گزارش کنند

راه آدم داد: دار این میان تینها کاری که داروخانه نگام میداد این است که هنگام نسخه پچی، نوع پما و پیکان سازمان، پیکان بیمار و راست فنی تصحیح شده را بر روی میکند کپی منتقل شده. منبع داروها کپی آزاد و اوه داروهای بدون کپی هستن همون پایه پیروی مایکند یعنی ارزش این فاروش داروها هنگام تبدیل دارو توسط داروخانا هست که به شدت شخصی سازی شده.

مسئول امور دروی شبکه بهدشت و دورمان شهرستان دشتی خاطرشان کرد: شهروندان میتوانند هار گونه کمفروشی و گرانوروشی دارو را با در دست دشتان فاکتور و راسید پرداختی از امور درویه ایلام و شهیر. -e-man.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست