نیاز شادید به گروه خونی و تبعید در مازندران


باه گزارش خبر گازاری فارس از مازندران عبدالله محمدی فیروزجایی مدیر مخابره خون آستان مازندران از کهش شادید ذاخره غروا خونی و تبعید دار آستان اخبار داد و کرد: بسم الله یا منفی کهش یافته است.

هدیه دادیم: گرو خونی و تبعید با اثبات اینک از تمام گروهای خونی میتوند خون داد، با ماشین بانک آست و زیدثر ذاکر آن توسط بیان مرصاد.

مدیر عامل انتقال خون مازندران بیان کرد: از درندگان در گرو خونی درخواست میچود تا پا دشتن کارت پر شده با مراکز نقل و انتقال خون ریویو کناند و با احدی خون توسط یاری پماران نیازمند از خون آستان پشتاب.

گفت رسمی کجاست: در ماه اسفند با کارگردانی فرارسیدین سال نو شهید کهش، نقد و بررسی کننده هست، باید نوع مردم دوست مازندران همند گزده یاریگر بیماران بشند.

محمدی فیروزجی ​​با اعلم اینکه نیاز به خون و فراورده که شما مستمری نیاز و همیشقی بود و دود زمان نجداری محدود است AST، یاداور شاد: تجهیزات کامل و ابزار منابع بهره مندی از طرفداران احدایی خان استهبار بانک قانون اساسی کار، های بهدشتی هنگام، عهد خون، به سورت سداد، من رایت میچود.

وی در پایان با برآورد همراهی و حمدعلی تمام احدکانندگان خون در تامین خون مورد نیاز بیماران، GVT: مدیریت کلیه انتقالات خون آستان تامین کناندا نیاز خونی 50 مرکز درمنی و مرزهای 14 هزاران ایستان خصوصی.

انتهای پیام/84034/ج
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست