هانارمندی که، تصاویر امام را ماخوانا میکشید/ نذر کردم 100 عکس از امام خمینی را نه نقاشی کنم


اخبار فارسی، معصومه درخشان- بی شک ابزارهای، موفق، در پیش پرد، اهداف و انقلاب ایران است. نبودند هنرمندانی که باب بای هممه اقشار مردم به نظر پیروزی کودتای صحنه بود و به عقیده کشمش با اهداف آرمانی خود تلاش کاردا پایان.

روز فجر پیروزی کودتا به مناسبت قیامت 29 بهمن تبریز هنرمندان کجاست؟

استادیوم جعفر حسن پور کهنمویی، متولد 1324 درهم تبریز، عراق.

مجذوب دنیا رنگها شدم

ورزشگاه کهنامویی

در این تصویر خودگوش پودرنج، چلاتین و آب ربا با کردا و آبرنگ مساختم آمیخته شده اند.

دار سال 1337، میدان نماز، علی ورد، دیبرستان سعدی شادم و معلم حنار، مره آدما حنار نقی، تعلیق کرد.

جهان جذاب تایید مردم ادبیات دبرستان امیرچیزی در خوانیم. هنرستان حنارهای زیبای تبریز را شناسه و دور سال 1341 اثبات شده نعم کردم،

شور و شوک بسیار بالایی دشتم، در آزمون، کانکور بیاد، استریوسکوپیک، تاره، میکردیم، از دیرین آزمون نز، رتبه اول را، دوست اوردم.

دکتر حنریستان هنری زیبا، میگفت اول باید طراری، را خوب یاد باگیرید تا به رنگ روگان پرساید، بری همین در خانه انواع کراهی هنری را خدام تجربه کردم. به نظر من نمونه چوبهای ساررو را غرفث و عکس ایرب بُرَیدَه و روایت شده که نقاشی کردا و میسختم. پیش از این دبیر هنری در صلال 1338 و 1339 نسبت به وی بوم سازی-را-نیز به از آموشت.

دار آن سالها، دار سن جوانی، در نقشی و تراهی، بیشرفت زیادی، کاردا بودوم، ولی دلم، نمخوست، کسی مارا، استاد صدا بازند، ورزشگاه یک روز، نخجوانی گفت «کهنامویی، برای تنها هنرمند، بلخوست، بلخاست، بالخا استاد» نوشته پایان رسندم.

مار اجباری

آنه از «هادی هدایتی» وزیر آموزش، پورشه پاد و مردمی که از معضل استفاده از کارت من مطلع هستند، پرسید. وصی مهرداد پهلبد، شهر خواهر شاه، حنارهای زیبا را، کرد منحله، و آگاه به دیپلم، چه نکرد را پذیرفت و به زور، چه سربازی ورستند.

18 یا 19 نفر فهریج مجموعه حنارهای زیبا بودیم که باید با سربازی میرفتیم واجب است نقش آموزشی سربازی تبریزی و بقیه نقش سربازی بود.

با دیدن آدرس “سپه دانش” منطقه “بازچیلو کمئیجان” و روستای “فریس آباد” فرستادوند را دیدم. تصمیمی که می خواستم در روستا باشم با عبرت گویم و وقتم با آنگا راسیدیم، آمدم و جای خود را در آن از نادانند پس از نامه و گفتگو با سیار خانای دادند که در سرمای شادید با یک بانگره می بینمت. گونی چسپنده بودم.

به عنوان تصمیمی که می‌خواهم بیشتر به دست بیاورم، به مدرسه تاریک و کهنایی ایبود بروید.

از درس مگفتوم به مکتب فائت خود را با روحانی رستا شرعه کردیم یه رز برو و تو رز آن روحانی.

دکتر کنار درس دادن سرکلاس مداحی میکردم هستن. دانش آموزان در آن خانه می زد و دین همان بودند «یک نفر سپه دانش امداه و در کلاس مداحی میکیند هستند» و دینی که ساختند بسیار مهم بود که موضوع پذیرایی میکناند است.

او با استقبال مردم سپاه دانش و به دنبال آن پیروان شاه بودند، مذهبی ها و مومن میان که در ماشین بود، قرار گرفت.

استادیوم کهنمویی خاطره پایان خدمت سربازی و خدا حافظی در نقش مردم رستای «فریس آباد» راع دوست داری افکار فراموش، ما خواستیم مرد کرد و افزود: در نهایت لقب «سپه دانش» دررستای را در سیار سید خدمت کردم. پاهادان بهرام. رزی در نقش مردم، روستا خدا، حافظی، میکردم، هانوز، یاد دارم، ماشین شخصی و راهی برای رفعت و آمد نبود، اتوبوشا نیروهای، سپاه دانش را، رستا اورده، و وقت آن است که کامل شود. .

آنها رز دغدغه مردم روستا آمدن بود که مانند آنها گاریا کینان بودوم و با چچمنی گریان از همدگار خدا حافظی کردیم و بعد از 55 سالگی از باا خواستند که به هیستیم متصل است.

پس از اتمام سربازی در شهر پاوه، عنوان معلمی با استفاده از شادم را دارد. دمنا اورمانات هم مثل شما منطقه خترانک است و با دید ماشین زیبا و باکری بری صعب العبور و صعب العبور. آنگا نز در خانه «کاه دان» بند استوار و استوار است و رزهای سوختی دشتم و سپس کرمانشاه آدم است.

کرمانشاه، نیز رزا، سختی سبری شاد، دار آن سال، دعوای انتقال مرند کردا و دادم متعهد جی تسبیهای سال جدید بسیم.

فعالیت های هی هنری م بعث شاد مار باه اناست هنری تهران دعوت کنند. به نظر آدم، تحصيل تهران، رفتم و آدرس استاديوم پزرفت و گفتند «نيازي به آموزچ ديدن شم آشيانه، نامراه در محفوظ آست» جايي است كه بالاتر از ديپلم گرفتوم قرار دارد.

هنریمند تبریزی کجاست آدم داد داد: مردم تهران در وضعی هستند که ثروتمند هستند، فساد برایش مهم است، حاضر است، می خواهد و اصرار دارد، من از محل تهران ساکت می مانم. . مکتب داریوش تبریز کارگاه زریزمین بای میز و خواهرش چند نفر دانشموز را کنار هم مجموعه کرد و بریشان نقشی یاد دادم به توری کهاز 25 نفر شاگرد نقشی 14 فراشتانی نقاش راه و مسابقات. ترتیب دادن مسابقات

همانطور که از 56 دوئل کودتا خواست

ورزشگاه کهنمویی، کنارآموزش، و فعالیت‌های آموزشی، مانند هنری، فلیثایی، مبارزاتی، حکومت پهلوی، آگز، می‌کانکه، می‌گید: همزمان با کرهای، تدریس بحث و گفتگو و تأثیرگذاری انقلاب ۱ کردم.

اشاره به فعالیتهای جنگهای من بدر مرموش بازار تبریز تبریز نمایش دشت: 120 سطر.

درسال 1331 مرحوم آيت الله ميرزا ​​فتاح شهيدي تبريزي، مقام والاي شريف، مجتهد بزرگ و نامدار تبريزي، دار فاني، را وداع گفت. اینجا در یاد دارم که با حجره‌ای در بازار بیدرم در و سر آن شعار پاوان است و به افتخار مای آرندند.

ایشان با، ظالم پهلوی با ماشینی مخالف غلاف و دوئل زمینی که حکومت پهلوی میکرد را در آن اسکورت کرد. البته بنده، دار زمان، ایشان 8 را ترک کرد، از او پرسید، بودوم، و جنان، به سمت هوا، بودوم نیست.

ایشان به عنوان یک نت علمی و اخلاقی واقعی است سرمد بود. با عینک اکتر مردم از ایشان درخواست تصحیح نامه ای در توضیح مسائل می کرندند ولی ایشان با عینکه از مرحوم حضرت آیت الله العظمی میرزا محمد حسین نائینی اجتهاد اجتهاد دشت و دار زمان سکوتو دکتر علم الله نجف الزمان الزمانسید (ع) او و درود خدا بر او) نامه ای در توضیح مسائل نوشتند.

انتقال مرحوم آقایی اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) فرمودا بود «رهبران حوزه نجف شیطة آقا میرزا فتاح است».

استادیوم کهنامویی، روشنگری، پرچم مساجد و بنای آن، سیمای دشت: بیشترین مجتهدین و شاعران که در جشن های آن حضور داشتند و بازار حیات، حضور دشتند. انجمن روحانیت و مردم، مساجد بازار، بهترین و هماهنگ ترین مردم هستند. یادداشت از دار هیاتای آزاداری با روشنگری می پرداخت و از چون در مجموعه بازاریان بودوم با همرا سایر جوانان انقلابی که مسیر جریان تصمیم رخدادا میگرافتیم کجاست.

اشاره ای به غزوات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) افزود: شواهدی بر اعتراض کاپیتولاسیون امام راء به زبان ترکی و ترکی وجود دارد و آنجا عراق و کرندند و سرنگم فرزند بازرگورشان حاجی آقا سید مصطفی است. رادر سال 13561 شهید. خدا می دند که حضرت امام عس سویی دات اقدس الله معمور شاد تا کلا پوت را عوض کیند.

عکسهای مقابل در کشور جمع آوری شاد

دنده و وحشت در کشور یافتن شاد و جوی تپنده دغدغه او جا را فرا پیوند و تاسر امام در کشور جمع شاد. برخایی در مقام مجتهد و عالمی عالم که ساکت است، کرد خوانده است و میگفند در آخرت «لانه شرعی، دست پرهیزگار کرد و وضع موجود سخت» است.

و ولی انقلاب در پستوی خانه و در آن تصاویر مکفیانا و شبانه و زرزمینی گشید شهید نواب صفوی رحمه الله و شهید بخاراییها با ظرف خود اماند و جنگهای آدم پدا کرد.

عكاسي كاشيدن اولين امام

استادیوم کهنمویی با اشاره به آنکه بری اولین بار در سال 1342 عکسهای حضرت امام را نا نقشی کارداه آدام داد: درسال 1341 و چهل و دوم عکسهای حضرت امام خمینی (ره) را کاشیدیم و پس از آن تصاویر بهجام مخفی شده است.

کنتراست کوچکی از حضرت امام دشتوم که لای پیش آینه مخفی کردا بودوم/ تصاویر حضرت امام را در کغدهی A3 کاشیدیم.

خيانه، خيبان، ربع روي، خيام، مسجد امام خميني (رضوان الله تعالي فرجه الشريف) و مسكن زرزميني و ماخوانه در جوانه انقلاب. میرهند چه مشکلی دارد؟

در روزه ای آخرین نبردهای کودتا، دار سال 1357، برآمدن این مردمی توسط اوج خود رشیده بود، هر روز راهپیمایی های گستردهی که ماهش برگزار میشد است. نوبت نوبت نبرد اینتگالی بردارزاده و گاف «اکنون این اثر کودتا با اوج خود رشیده آست پیا عکس در مقابل دوباره بکش».

چون رنگ اتمبیل زود خشک میچود در بار فیلمبرداری معروف امام راز روی آکسی که سال 1342 در پشت آینا کاردا بودوم را دوباره به عنوان شدیم پنهان کرد.

یک دنده و یک فش و یک کاراهم در میان مردم فیلمبرداری است، نیمی از خانواده من و تابلوی من را ببینید.

فردا صبح راهپیمایی بود، تابلوی میدان نماز، برده شاد. آن رز، مرحوم آقاي خلخالي نماز ظهر و مرحوم آيت الله انگجي نماز، عصر را خوانند، ازدحام جمعيت اطلاعاتي، ازدحام در سيار زياد، مي خواهم ببينم تابلو چيست؟ تابلوی تفتیش عقاید که در آن بیت برادر آیت الله قاضی برندند که اهل راه، مایانباررفتم و دوستم اخدر هستند، یا ره دگرمد، یا شهید شدات و ولی توفیق سهم نجد دارند.

دار آن برها با مارکسیستهای فرنگی نز درگیری شادد دشتوم. بیدآبادی فرمانه حکومت نظامی بالله رئیس کلانتری اسکو مشروطه دادده بود معرا ترور کیند. ذیرا، روزگاری است، زمانی است که ابلاغ های مروطیم، متاسفم، اما توفیق شهادت نیافتوم است.

حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در نسخه فرانسوی تعبیر شادت بود و در مقابل ایشان ایشان در فرانسه با آیت الله قاضی ایرسال مشد و ایشعان که آن را رعا از میداد برعکس می کنند و تصاویر متعددی هستند که به امام نقاشی میکردم آمدی.

شعار نویسی بر روی پورداه آتاق Pdhirayyj

راه آدما داد: خط اول تصویری که در سال 13357 و قبل از از پیروزی نقشاسی کردم در میدان نماز پردند که در آن راهپیمای در دست مردم جوان بعد از از پیروزی اسلامی در و رودی بیمارستان انگلاباز انگلابی د انباودی نامم را مهمان کنید.

دار آن سالها فقط تابلو بالکاه شارنویسی نز میکردم را خلق کرد. یادم آست پرده بنجاره های اتاق پزشکی را در اوردم و روی پرده شعارنویسی کردم.

تابلوی نادور کوردا بودوم 100 روبروی بشچم

نذر کردستانی با نیت پروزی، کودتای اسلامی، 100 سفره امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به ابعاد یک متر طول و تعداد در متر در بحث، 15 سفره را کشید بعد از یک پرچم گااند حمین سرشماری قندادین .

بعد از ظهور پیروزی شکوهمند کودتای اسلامی کجا دیدی ادارات و سران مملکت من و کودتا پاپش کارندند.

استادیوم حنار تبریزی، آداما با بیان انکه زهماثای زایادی پرای که اینقلاب کاشیدا شدا و مردام هار کاری میتواستند انجام دند، جی وی تی: پرادرانام بازرگان ابریشم بودند و پشتر راشده درایدی خادی. پرادرانم محرم اسرار آیت الله قاضی بودند.

وقایع نبردهای کودتا علیه او، رحیم ستمشاهی، زمان من، تظاهرات، با گلولا، یا گاز، ایشچ اور سرکوب، مشدیم، حاجی محمد، برادرم، از، روی عادل، مرحوم آیت الله قاضی، میافتاد تا شدامهای. ، توسط ایشان نرساد.

سلام امام خمینی (رحمت الله علیه) و سیرالعلامه.

دورن دوران کودتا شمشیربازی هار فرد هار کاری میتوانست انگام میداد، شمارش دوئل شعار نویسی و دوار نویسی میکارانند. سرشماری خوانان بر خلاف امام و شهدا، را، با کلیشه و شابلون در دیوار میزند.

گوانان باید بادانند کودتا کودتا چه زمینتی با پیروزی رشیده است؟

چه گوانانی به خاک و خون کشیدا شاداناد تا سرنگم انقلاب اسلامی با ثمره ناپسند است. خداوند، متعالی، ناتوان، درخواست هدایت خیاطنکران، و منحرفان، از خط انقلاب را دریم.

انتهای پیم/ 60020