همکار ایستاده: کوهستانها به بهانه بهره مند از منابع خراشیده نشوند


با گزارش خبر گازاری فارس از شیراز، اسماعیل محبی پور امروز، نشست تکریم و آشنایان فرمانداران قدیم و جدید شهرستان خرم بائد کادر سالان جلسات دانشگاه آزاد صفشهر برگزار شاد، با اشاره به وی، نوشته پتاندار زهدار زهار منهاوز: دیدگاه مناطق اطراف شهر کرنار یک فعالیت اقتصادی مهم است که در نتیجه عدالت و رفاه جمعی و اجتماعی در راستای این امر است.

ما اوزود: زفیت های، سیاری، در خرم، اما حضور درد که با یک، آمایش سرزمین، و ریاست مصادر موجود که شهرستان می توانیم است، در حال گسترش است و معنای واقعی دارد.

موضع رسمی با اشاره به اینک، نبید کوهستان، ها را بهنا، استفاده از منابع مخشد، کردها کجاست؟ منابع کجاست منابع نز منند، منابع گنفت، تجدید ناپدهیر است.

اعلامیه کردی: مواد معدنی در منطقه گنجینه قرار دارد که از آنجا استخراج می شود و منبع این امر است.

دوستداران یک نیروه انسانیت با عنوان مرتفع-هی-پالای شهرستان، یک آدرس کرد و هدیه: کشف و شنسایی و استفاده صحیح از موقعیت عالی-انسانی در یک سلام متفاوت، یک موضوع متفاوت، یک موضوع مهم، شهادت و بهید است.

جلسه ای بود با پینگ صالح صدیق کریم فرماندار پشین خرم آباد تقدیر و ابراهیم مرادی زادگان با عنوان فرمانده جدید شهرستان خرم اما معرفتی شاد.

انتهای pyam/m
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست