هوای تهران در حاشیه از پاکی است


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بر ایده گفتن نمایندگی مدیریت آلودگی هوا در جاری حاضر شاخص آلودگی هوا 51 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای تهران در روز ششم نوروز در حد باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حد خلوص است.

شاخص کیفی هوا در 24 ساعت قبلی 75 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تهران قابل تحمل است.

علاوه بر این بیشینه دمای پایتخت 12 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه آن 4 سطح است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید