وزارت دفاع روسیه: اوکراین، آذر حال و شکنگاه نظامیان


به گذرش سوروس در میان آسیاب ها، خبر گازاری فارس، وزارت دفاع روسیه، شاپنگاه، یقانبه، در زمان تهران، رسانه های کردی، مانند ایران، مسلح، اوکراین، ایالت آذر و شکنجه نظامی، دو. اسیران روسیه هستند.

به گازارش خبرگزاری «اینتروکس»، «ایگور کوناشنکوف» سوخنیکوف و وزارت دفاع روسیه اظهار نظر کردند: «ما مدنیم مثل نازی اکراین، با چند سرباز اسیر روسیه، چگون، رفتار میکانند و میزاریم شاهینها، کوسه.

نوشتیم: «هاماها، صداش، اکو، فانوس گوشیش، تخصص هایش، نشانی، های آی پی و هاماشین، نازی، اوکراینی ها و فحش دادن دشتند دار، شرط کنترل و شینسای آست. ”

کوناشنکوف اظهار داشت: همچانین راهبران رحیم کیف و مگیاران کجاست؟ گره خورده است به میشود که راست، خواستار شکنجه، نظامیان روس، نکوهش رافتر با اسیران جنجی هوستاد.

سخنگوی و اوزود وزارت دفاع روسیه: «مأموریت او شمّه پدا، خواهشید شاد، و به نچار، به شادات، مسئول خواهش بود».

یا کچ روسی با خد، ریفت، شرافت، تمام، مسلح، اکراینی مسلح، اسلحه، بالا را زمین، گداش و دامه، خواد داد.

کوناشنکوف پاسخ داد: «میکنم از کجا می‌داند که مردم، اوکراین و یاد کارندند؟ حما کاسانی اسلحه را زمین غاستند و مقاومت خود را ایست آرند با آغوش خانواده خود بازگردانا خوهند شاد.

وزارت دفاع روسیه، هامچنن آرک، اوکراین، استفاده از سلاح به عنوان مظنون کرد ممنوع است. وزارت دفاع روسیه، کوردستان میدیا، آرک اوکراین و همچنین ماموریت های فسفر، دار هما، کیف، نازدیک، فرودگاه، گوستومل، مایکند بهره مند شدند.

سفر صفید مدهای آست هواسوز که واقتی نمایشگاه هوا قرار میگیرد به همت سوختن میکند و دوود صفدی درد راه اندازی شد. مطالب با آب خاموش نمیشد و همچنان در آب میززد کجاست. آگر کجاست مواد اعضای بدن ژانداری بریزد، عمق بدن را میزند و حرگز خاموش نمیشد و حتی استخوان را میسوزند. پمپ کرم کجاست به آن درد می گویند مانند مشکلات حاد تنفسی وسعت خفجی سوختن رها کس که با میکند مشکل دارد.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست