وزیر انرژی: انتخاب مقامات رشد نیروگاه های عکس ولتایی است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یزد، علی اکبر محرابیان عصر سه شنبه در بازدید اجتناب کرده اند نیروگاه سیکل مختلط یزد در مخلوط خبرنگاران همراه خود دقیق اینکه رشد نشاط های تجدیدپذیر یکی اجتناب کرده اند این سیستم های محوری این مقامات است، اظهار کرد: یزد یکی اجتناب کرده اند این سیستم های محوری این مقامات است. استان ها قابلیت زیادی در رشد نیروگاه های عکس ولتایی دارد.

محرابیان همراه خود دقیق اینکه مقامات رشد و احداث نیروگاه ها را انتخاب قابل توجه از آن آگاه است، تصریح کرد: {در این} استان شرایط مساعدی داریم و به طور اتفاقی نیروگاه های عکس ولتایی در جاری مونتاژ است.

وی همراه خود دقیق اینکه اخیرا قرارداد مونتاژ نیروگاه 200 مگاواتی عکس ولتایی منعقد و عملیات اجرایی آن تحریک کردن شده است، تصریح کرد: تمام امتحان شده شخصی را برای استفاده از اجتناب کرده اند این نیروگاه ها در سال جاری به کار خواهیم بست.

وزیر انرژی علاوه بر این {به روز} جهانی آب و وضعیت سفره های زیرزمینی در ملت ردیابی کرد و اظهار داشت: در زمینه خورده شدن سفره های زیرزمینی، وزارت انرژی این سیستم های مختلفی را در عوامل مختلف ملت اجرا می تدریجی.

وی همراه خود دقیق اینکه درو کردن بی رویه آب اجتناب کرده اند سفرهای زیرزمینی باعث شناور شدن پایین شد، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های وزارت انرژی تحمیل تعادل در دارایی ها آب و بلعیدن کدام ممکن است امیدواریم همراه خود اجرای این این سیستم آب به مرحله آب بازگردد. آبخوان… «زیر پایین باش.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به خسارات ناشی اجتناب کرده اند خشکسالی و درو کردن بی رویه اجتناب کرده اند دشت های ملت اظهار داشت: این موضوع باعث شناور شدن پایین در عوامل مختلف ملت شده است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود خورده شدن سفره باند و خورده شدن این ضرر برطرف شود. بلعیدن.”

وی همراه خود دقیق اینکه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های این وزارتخانه تامین دارایی ها آبی استان ها است، خاطرنشان کرد: وضعیت در هر استان و شهرستان خاص است، خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند ساختار هایی کدام ممکن است در یزد همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود، سوئیچ آب شیرین اجتناب کرده اند اقیانوس است. کدام ممکن است مرحله یک است کدام ممکن است آبرسانی اقتصادی به استفاده از رسیده و سطوح زیر در اصل کار قرار گرفته است.

بالا نامه / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید