وزیر کاشور احتمال تغییر حاکمیت شاهد تهران


به گذرش خبرنگر سیاستمدار خبرگزاری فارس احمد وحیدی وزیر کوشور در جمع خبرنگران در پساخ کجای سوال چنین است ممکن است وزارتخانه های کوشور اداره کنند نظر آخر دیوان عدالت اداری، حکومت شاهد، تهران، رفعت، ن.

دیوان عدالت اداری کجاست نز بیانیه کردی میخواهم نظر نهایی را داشته باشم نسبت من با حکومت شهدار تهران کجاست؟

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست