وضعیت غیرعادی مدیر المپیک / تصادف در محل کار عضو کمیته سازماندهی بازی های 2032


به گزارش خبرگزاری فارس، کارن ویلیامز شهردار سرزمین سرخ پس از تصادف در شرایطی که وضعیت عادی نداشت به عضویت کمیته بازی های المپیک و پارالمپیک منصوب شد. بریزبن او تاکید کرد که اعترافاتش از طریق شکنجه و اعترافاتش از طریق شکنجه گرفته شده است.

سرعت خودرو بر اساس گزارش های منتشر شده؛ ویلیامز خیلی زیاد بود. او ساعتی قبل از سقوط هواپیما با خانواده های کشته شدگان این سانحه صحبت کرد. پلیس در حال حاضر منتظر نتایج AK است.زمایش خونش هست و تا اون موقع نظر نمیده.

سیاستمداران علاوه بر استعفا از سمت خود در کمیته بازی های 2032 خواستار استعفای شهرداری شدند. دادخواستی با 2700 امضا علیه وی تنظیم شد. ویلیامز پست شهرداری که 10 سال در آن بود را رها کنید.

پایان پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.