ولیبال روی برف دار سرین راه اندازی میچود


با گازارش خبر گازاری فارس اردبیل است انتقال لینک های عمومی اداره کل ورزش و گوانان آستان اردبیل پیمان معلم دار ددار با اعضای شورای اسلامی شهر سرعین لینک با راه اندزی، و علیبال روی برف دار سرعیمون پازردین پازارین پازارین: فظهار برگزاری مسابقات ولیبال روی برف دارالمبیک 2024 رشت ورزشی کجاست در ولسوالی سردارسیر و پرف رهندازی خواحید شاد.

ما اوزود: سارین اولویت است بالا راه اندزی کجا رشت و رزاقی برخوردار است و میسر است که رشت و ورزشی در سرعین میسر است.

محسن حسین پور نماینده مجلس شورای اسلامی، شهر سرین، نیز از آمادقی، کامل، مجلس شورای اسلامی و شهرداری بنا به نظر جنابعالی جهت یافتن زمان مناسب و اخذ موافقت مدیریت هر یک، شاهداری و مجلس شورای اسلامی، شهرخبر داد.

giftni ast; دار ولیبال روی برف از هاره تیم ۲ نفر در میدان مایابند حضور یافت.

پایان پیام / 3463/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع