ویروس کرونا تهدیدی برای خوزستان است


به گزارش خبر گازاری فارس از اهواز، سید محمد علوی، دانشیار بهدشت آستان خوزستان امروز دکتر جامع خبرنگاران حضور کرد: 24 ساعت، گزده 11 هزار و 514 نفر در آن، مراکز منتخب بهدستان خوزستان و مرجن، شهنیکستان، شهرستان مرجع، استان خوزستان، شهرستان مرجعلی مرجع استان، 1 مارس با کرونا بین کجای مردم شانسای شادند.

وی اوزود: مقیاس منابع شیناسای به 538 منبع نسبت داده شده است و فقط 89 نفر برای فروش موجود است.

دانشیار بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سولدی شاپور اهواز گفت: پشترین الات افزایش عمار بماران شواهدی از آخرین اختلالات دورهمیهای خاندقی و مسفرثها آس.

راه به آدما داد: دکتر خوزستان جان بختند; یک گرشا الدین آمار منسوب به رز گدازه دوفوتی به عنوان متر دشتم ولی باز شماره من بالا و عدم قبول است.

سید محمد علوی اعلام کرد: گلاب، گدازتا، فوتیحه، بعد از ویروس کرونا، در سطح کاشور، جهش زیادی دشتند و آنجا مرز 242 نفر راسیدند.

وی بیان کرد: منابع مارگ به آن بیمارانی اسکیت که دو سه هفتا قبل از بیستری شادند و در بخشهای، مرقاباتایی، ویزه بودند پیوند خورده است.

نشانی کرد علوی: اکثر، منابع درایی بیماری، زمینی هستند، ای خانقاه، درمنی مرکز، بررسی کردهند. کجایند مردم مردم و اهالی تذریق نکردهند یا کمبود اکسیژن در دشتند؟

همکار بهداشت دانشگاه علوم پازشکی سرباز شاپور اهواز با مرجع اینکه در موج علی عمار اباطلا کدکن آنها بالاست، GVT: کمبود تخت PICU دور کال کشور و حضور درد که دانشگاه علوم پازلشاخی تحله.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست