پرچم های بسیج همگانی در گفتگو با مردم یمن


به نام گازارش سرویس در میان ملال، خبر غزاری فارس، جانبش انصارالله یمن و ره، اندازی، پاسیگ، همگانی در سطوح مختلف به نام طوفان یمن (سیل یمن) با یک چشم انداز مربوط به ائتلاف سعودی-اماراتی اخبار بابا.

خبر قازاری صبا یمن امروز چهارشنبه رسانه کردی، «مهدی المشاط» رئیس هیئت عالی مشورتی سیاستمدار یمنی، یحیی الراعی رئیس شورا، «احمد المتوکل» رئیس شورای دیوان عالی دادگستری و «عبدالعزیز بن حبتور که رئیس شورا است.

جلسه المشاط، ازراه، اندازی پویش بسیج و آمادباش با نام «سیل یمن» به نظر مصاحبه با با دور زدن خبر داد کجاست.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، اهمیت مقاومت مردمی را که مرحله تایید کردها کجاست و من تسلیم شدم: رهبران دولت من هستند که با کتیبه کار عمید خود دار از آن حمایت می کنند. بسيج و آماده باش نيروها كار كنند است.

یا مشروطه اندازی راه کجا کلمه، را در تمامی، استوه، دادا و قفت، آست: کجا نام استوه، عمومی، رسمی، مردمی و نخبگان را شمیل میچود.

و اگر مردم و یمن و خواست و تا و با بسیج و اماده بش بری حامیت به عنوان هنر باشد و کمیت آن زیاد باشد مردم و با افراط و تفریط وحشیانه و برخورد وحشیانه با پدربزرگم دشت بشند مواجهیم. .

نیروهای مسلح، یمن، عملیات عالی، اجتناب از گویان، آخرین خود، دار دیم خاک، امارات را، طوفان یمن نامدان. کجاست ارتباط میان پویش ذکر شده با پروسه های های نظامی هانوز با روشنی شخصی سازی شده و آواز آست.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست