پگیر سلامت و بازگشت دانشگویان ایرانی مقیم اوکراین هاستیم/ خانوادا ها نجران نبشند


هاجر چینرانی، نماینده، مردم، نیشابور، فیروزه و زبرخان مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو باخبرنگار فارس، ارائه کرد: خانوده های، ایرانی، تیدقده، نادشته بشند. پگیر هستم دانشگویان ایرانی مقیم اوکراین با سلامت برگندند.

ما اوزود: این فیلم توسط یک کمپین روسی با پایگاه نظامی، اوکراین و با عنوان خانوادهای های دانشگویان، ایران، بر اساس خروج فرزندانشان از اوکراین ساخته شد.

شنارانی خاطرشان کرد: پاپاک شریک و بازدید از امور خرگا که می خواهید به پرواز اما آست و منتظر مجوز اوکراین هاشم بروید. و اما تا صدر مجوز سفیر ایران دانشگویان، سرکشی، کردا و فرمی به نظر شمرش دانشگویان پایشهده است.

ما اوزود: ما اجازه ندادیم بودیم چارا برود و مسائل خارج از آن را که توسط رسانه‌های کمپین روسیه با اوکراین هدایت می‌شد، بررسی کند. این وزارت معرفت کامل هی که در چند داد دادی بود ای فرمی که به نظرت پیغام بده که دادند چیه.

چارانی پاسخ تأییدی: به خانواده هی ایرانی که فرزندان و عزیزانشان در اوکراین است مگوییم که از مقامات ‘میکند’ هستند. گفتگوی او با بشید را غلغلک دهید. پگیر هستم دانشگویان به سلامت برامی گرانند. و آمیدواریم شرائتی که در منطقه ایجد شدا با آمنیت بایدار برسانیم.

حضور نماینده، مردم، نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/ 70079
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست