پیشرفت 90 درصدی مونتاژ باب المهدی در حرم سامرا + تایر


به گزارش خبرنگار حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج اجتناب کرده اند خبرگزاری فارس، رشد حرم امامین عسکری علیه السلام پس اجتناب کرده اند طهارت سامرا اجتناب کرده اند مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات اجتناب کرده اند بالا گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان به دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی خانه امام زمان (عج) پرداختند.

رشد 4200 متری حرم سامرا همراه خود احداث باب المهدی

اکنون پس اجتناب کرده اند چندین سال ایمنی در سامرا، توسعه رشد حرم امامین عسکری (علیه السلام) سرعت گرفته است. یکی اجتناب کرده اند نیمه های مهم حرم سامرا کدام ممکن است در جاری مونتاژ است باب المهدی علیه السلام است. خانه این نیمه 4200 است متر مربع پس اجتناب کرده اند اتمام آن، زیارتگاه در حرم افزایش خواهد یافت.

به مشاوره عباس رضایی نصیب رئیس ستاد دوباره کار کردن عتبات در سامرا، فاز عملیاتی در پاییز سال قبلی پس اجتناب کرده اند احداث کانال زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی گرد و غبار برای احداث باب المهدی (عج) شتاب گرفت. کف آن اجتناب کرده اند سنگ مرغوب بازسازی شده بود.

پیشرفت 90 درصدی مونتاژ باب المهدی (عج)

وی همراه خود خاص اینکه مونتاژ باب المهدی(عج) در حرم امامین عسکری(ع) تاکنون بیش اجتناب کرده اند 90 سهم پیشرفت داشته است، می گوید: امسال باب المهدی(عج) (علیه السلام) پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده می رسد.

به گزارش فارس، حرم امام عسکری (علیه السلام) در سامرا پس اجتناب کرده اند تخریب توسط تکفیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازاتهمراه خود همت ستاد دوباره کار کردن عتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همت آیت الله سیستانی دوباره کار کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلازا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوهای این آستان هم اکنون در جاری رشد است. در واقع {به دلیل} برخی {محدودیت ها} توسعه دوباره کار کردن این وضعیت مقدس به کندی پیش {می رود}.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید