پ


به قلم گازرش خبر گازاری فارس، سیدصادق حسینی، رئیس سازمان حججی و بازدید کنید شنبه مزبان محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کچوری باد و دو مهمانی دار خاص پروازی از بازدیدکنندگان هستند. سرزنش کردن هدیه مقدسلوگو و کاردان کشمش.

رئیس سازمان حج و زیارت ددار با اشاره به پذیرایی از دو اصحاب دعوا به نام پش نام نوروزی مستقر شده است آستانه بالا توسط همراهی دستگاههای ظهر و خدمات رسن بری نیل توسط زیارت آسان. و دور خور شان زیاران کوشورمان ارجاع به کرد.

از حسینی از همدلی و همراهی محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرازی و رئیس سازمان هواپیمایی کاشوری که وی را در جهت هدایت بیمه آستانه کامل پروازی یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دکتر آدام محمدیبخش رئیس سازمان هوآپمایی کوشاری نز در ددار در جریان تبریک بعثت دکتر حسینی با عنوان رئیس سازمان حج و زیارت با توفیق همراهی و دستیار ساسمان هوپیمایی مشوایی رشیاری. .

تمام شد پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست