پ


به قلم گازرش خبر گازاری فارس، کتاب «باربا»، روایت زندهگی اصغر بمانی معلم، هنرمند و ربیع پورشی داها 60 یزد با قلم سیدمیرتاضی میرازآبادی و وساطت انتشار «راه یار» چاپ و روانا بازار شاد. .

در بخشی، کجاست کتاب که هشتمین، عنوان کتاب، ناشر، در زمین، تاریخ شفاهی، مکتب ها و مربیان، میگو، خیابان 60، اردیبهشت خوانیم: «15 رز که از ترسیم گدستان،خبر جبدر اعظم. بهمن. طرح پارتی همراه همراهشان. رز دیگر، آقائی پارسائیان و باخهاها پرایم جیشن گروفتند. قرآنی با آن از هدیه داد و از نظر آیه قرآن پاسخ کرندند. همه چیز به تو مربوط است، دوست عزیز. Pa Inke 15 Rose Bechter Ba Hom Nabodim، خیلی بد پوشیدن آن برای من شگفت انگیز است. حرف های گورفند که و زمانم جبهه برقستوم، کلاسان برگدام و دوباره معلمشان شوم… زمان جبهه برگستم، دوچارخام را بردشتیم و مستقیم در مدرسه رفتم.

زمان راسیدیم، زنگ تفریح ​​بود و باشاها توی حیات بودند. پایم را که گداشتم توی هیات، سادای جیگ و هورا بلند شاد. این کلاسی است به همین نام دویند و مارا در حال خود در آغوش گرافتند. انگار سالها بود همدگر را ندیده بودیم.

کتاب «برپا» بررسی و تدوین آن است که برحاد سیدورتضی میرزازآبادی بود، ورق ۲۷۲ صفحه، شمرگان ۱۲۰۰ پوست و ارزش ۵۵ هزار تومان با واسطه رواج «راه یار» رواج فراوانی دارد و آن رابطه توسط مندان طبری م ناشر @raheyarpub و سایت vaketab.ir منسوب به تهیه کتاب آقادم کنند است.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست