چادر سیاه بادیه نشین در درگاه 5 شهر آذربایجان غربی برپا شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل میراث باکلاس، علی ناجی مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی ذکر شد: سلماس، نقده، خوی، اشنوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکو شهرهایی هستند کدام ممکن است به طور مناسب پایبند هستند. بهزیستی. پروتکل های نصب چادر سیاه ترتیب شده است.

وی یکپارچه داد: استفاده حداکثری اجتناب کرده اند این ایام برای راه اندازی شد قطعات ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکر جالب بادیه نشینان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به افزایش درآمد این قشر همراه خود استفاده از اجتناب کرده اند افزایش صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین محصولات دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی اجتناب کرده اند نیازها این چادرهای سیاه بادیه نشین را برپا کرد.»

مدیرکل امور بادیه نشینان آذربایجان غربی ذکر شد: مسافران نوروزی ضمن آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر خستگی {در این} چادرها همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های تولیدی عشایر شناخته شده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} چادرها محصولات عشایری نیز سرو تبدیل می شود. به مسافران

ناجی افزود: چادرهای بادیه نشین در شکاف 30 کیلومتری درگاه شهرها برپا شده {است تا} مسافران نوروزی در گذشته اجتناب کرده اند حضور در مکان تعطیلات {در این} چادرها آرامش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن خستگی را تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات بزرگراه ای را کاهش دهند.

وی یکپارچه داد: سیاه چادرهای بادیه نشین به همان اندازه پنجم فروردین ماه بلند مدت در مبادی درگاه شهرها برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران افتتاح تبدیل می شود.

ts/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید