داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای در آخرین دستیار اولیه دانشیار یا در یک رتبه معادل غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه انتشار و تأمین مالی مستقل و تأیید شده از نظر پژوهشی (حداکثر 500000 دلار در سال) باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اعطای عنوان اصلی خود تجاوز کنند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.