کارگران ساختمانی و فصلی از اعضای صندوق اجتماعی پما از جمله شورزان، روستیان و عشایر میکند.


به گذرش غروا رفاهی و سوسیال آسیبهای خبرگزاری فارس، با آمدای تفاهم نامه همکاری بین پما صندوق اجتماعی مانند شاورزن، رستاسیان، اقوام و تعاونی های صنفی، تامین نیاز صنفی استادکاران، سخیم کاراقانی، فاسور غالیران و سرغر.

چه فهمی از آنچه برخورداری استادکاران و کارگران ساختمانی نامیده می شود و فصول آن مفقود است، بین منافع و تعهدات کشور تفاوت اجتماعی است، ارزش اجتماعی بالایی دارد، زمینی از باشانشیستگی است، وجود دارد. karavatğığlı ığılı and Paşımıdızırğanışağarışağrızânızır â€Amr ŞağrİZANİ BAŞANİDAN به نام مدیر عامل فدرال راسید.

مراسم سال گذشته با حضور اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عیسی زاده نمایانده، مردم شریف مایاندوآب برگزار شاد رئیس صندوق اجتماعی بما، شورزان، رستایان و اشعیار، دل فتاح- برگزار شد. ای-فتح تم-ای-قطمی-ای-چم با گسترش و گسترش زمیننه، عالی همکاری بخش، ایالت من و تعاون با دنبال کاهش داغدا، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالا، کارگران ساختمانی و دو تن از ساکنان ابواب هاستم. در نتیجه معرفی کالج استادکاران، کارگران ساختمانی، و فصلی کاشور کا-وق-پوش-بیما سوسیالیست، مورد عضویت صندوق دراکیند است.

مدیر صندوق افزود: با آگرا که با 300 هزار نفراز کارگران سختمانی و کاشور از سختمانی، مزایا و تعهدات صندوق بلندمدت شمیل بازنشستقی، اذکارفتادقی کالی و پسماندان برخوردار خندشاد است. بین نام هاماکاری و دیو سالارپور و کارندند تفاهم مشترکی وجود دارد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست