کار شهرداری در تقاطع پادگان به پایان رسیده است / بازگشایی گذرگاه در آینده نزدیک.


علی رضا فسفر، شهردار زنجان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: شهرداری کار خود را در مورد تقاطع پادگان به پایان رسانده و هم اکنون گذرگاه در حال افتتاح است.

شهردار زنجان با بیان اینکه تنها مشکل پادگان روشنایی است که شرکت توزیع باید قبل از افتتاح گذرگاه آن را برطرف کند، افزود: این معبر بسیار استراتژیک است و در صورت افتتاح برای تردد شهر مشکل ایجاد می کند که کاهش آن باعث می شود. رخ می دهد، زیرا این بخش عمده ای از گذرگاه است. شریان اصلی برای این امر یک شهر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ظرف 15 روز آینده قول داده ایم که کار را به اتمام برسانند و بتوانند راه را بازگشایی کنند و البته شهرداری نیز در بحث تامین نور تسریع خواهد کرد. مشارکت کردند.

انتهای، آخر پیام/73005
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.