کاسانی که امکرون گارفا و هما خواده هی خود را درگیر کارند/ مدرسه مهمی از هما جیری کرونا به بازگشایی رامی گردید.


به نام گازرش خبر گازاری فارس از تربت حیدریه، دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم بیزشکی تربت حیدریه جلسه فوری ورزشگاه کرونا ظاهر پاسخ: تا شده آخرین کلمات بررسی توسط مراکز تحریر درمنی.

ما اوزود: به نظر اهل شهر کرونایی کجاست وسط شهر کوشور بالاطر و قسمت شش ماه نارنجی هیستیم و جایگاه هر آستان آخر ماه است. آستان در، هاشم را کجا گذاشتی؟

ابراهیمی پور آدم گفت: بش درامد میکرون با شادات واگیری با سیار زیاد و شیرینی شادت به عنوان یک متر و یک کوزه می دو کوزه کسنی به عنوان اومیکرون گارفا و هما خانواده حایر خود راد.

ابراهیمی پور از آمادا باش بیمارستانهای، تربت حیدریه خوبداد و خاطرنشان کرد: بخش مهامی از همه گیری کرونا به بازگشای مکاتب برمی گردد و دانش آموزان در وروس را جابجا می کنند. برای رعایت کفالت اساسنامه کار و تهویه شدیدتر می توان مرکز کنترل مراکز آموزشی را دور زد.

شما کجا هستید؟

انتهای پیام/ 70079
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع