کاهش نرخ باروری در محله درگیر کننده است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، محمد محرمی پیش اجتناب کرده اند ظهر در امروز در دیدار جمعی اجتناب کرده اند ماماها همراه خود امام جمعه زنجان کدام ممکن است به رویداد روز ماما برگزار شد، همراه خود خاص اینکه مخلوط حاضر نمایندگان ماماهای پرانرژی این قشر در بخش‌های مختلف هستند، اظهار کرد: ورزش ماماها عمری به گذشته تاریخی بشریت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند ابتدایی‌ترین ایده ها پیاده‌سازی سلامت محله محسوب می‌شود.
رئیس نظام پزشکی استان زنجان همراه خود تاکید بر مسؤولیت‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو بودن ماماها در قبال حرفه شخصی افزود: این قشر مراقبت اجتناب کرده اند مادر را در گذشته، حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند زایمان بر عهده دارند.

وی همراه خود تاکید بر موقعیت ماماها در حاضر آموزش‌های خودمراقبتی به مادران باردار افزود: این آموزش‌ها موقعیت موثری در شخصی مراقبتی مادران در راستای توانمند کردن آنها برای افزایش درجه سلامت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هایشان ایفا می‌تدریجی.

محرمی همراه خود خاص اینکه موقعیت ماماها در فروش زایمان خالص در دنیا مهم تلقی می‌شود، تصریح کرد: ماماها موقعیت مهمی در شکاف بین از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن برای یک دسته کامل نفر را دارند.

رئیس گروه نظام پزشکی استان زنجان همراه خود خاص اینکه ماماها در ترتیب خانوار، بهداشت نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربالگری بیشتر سرطان ها برای بانوان هم موقعیت ایفا می‌کنند، شکسته نشده داد: این ورزش‌ها در کاهش مخاطرات دوران باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت خانمها مهم محسوب می‌شود.

وی به امتیازات مطرح شده با اشاره به زیرین روبرو شدن نرخ باروری کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین مولفه‌های تأثیر گذار در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط نرخ باروری محسوب می‌شود ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کاهش نرخ باروری در محله درگیر کننده است.

محرمی به گزارش های حاضر شده با اشاره به افزایش گروه سالمندی در ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نرخ سالمندی در ایران در جاری حاضر 10 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق تعیین مقدار {انجام شده} به همان اندازه ۳۰ سال بلند مدت به ۳۰ سهم افزایش پیدا خواهد کرد کدام ممکن است یک شبح عظیم برای ملت به شمار می‌رود.

رئیس گروه نظام پزشکی استان زنجان همراه خود خاص اینکه ایران دومین ملت در سرعت افزایش نرخ سالمندی در سراسر جهان محسوب می‌شود، شکسته نشده داد: نکته ناسالم ماجرا افزایش مجردهای سالمند است کدام ممکن است همه ساختارهای اجتماعی ملت را خرس تاثیر قرار خواهد داد.

وی به تصویب قانونی در مجلس در راستای حمایت اجتناب کرده اند افزایش گروه در ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این مصوبه ارزشمند در تعمیر سبدها فرزندآوری به شمار کدام ممکن است باید آسانسور شود ولی اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری {ممنوع کردن} حاضر وسایل پیشگیری اجتناب کرده اند باروری رایگان مشکلات شخصی را در پیشگیری اجتناب کرده اند سلامت مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در پی ممکن است داشته باشد کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

محرمی اجتناب کرده اند ورزش ۳۸۹ ماما در بخش بهداشت استان زنجان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود ۲۹۲ مام هم همراه خود دانشکده علوم پزشکی همکاری می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع همکاران ماما در امکانات درمانی زیر مجموعه تامین اجتماعی ۵۵، نظامی ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی ۳۰ نفر است.

رئیس گروه نظام پزشکی استان زنجان به ورزش ۲۷ ماما در بخش آموزشی استان زنجان ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در مجموع ۸۷۴ ماما در استان زنجان ورزش می‌کنند.

وی در شکسته نشده به تشریح این سیستم‌های روز جهانی ماما در بخش‌های مختلف ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این این سیستم‌ها در دانشکده آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده علوم پزشکی استان زنجان برگزار خواهد بود.

در شکسته نشده این مونتاژ نمایندگان ماماهای پرانرژی در بخش بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند ورزش‌های شخصی مشکلات را تشریح کردند کدام ممکن است مهمترین آن مطالب مطرح شده در بین صحبت‌های آنها اهمیت حرفه مامایی {برای حفظ} سلامت مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان به طور قابل توجهی در مناطق کشاورزی، مشکلات حال در فریب دادن ماماها، مشکلات حال در اجرای تیز کردن فوق‌العاده ویژه ماماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انعقاد قرارداد بین بیمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماماها به طور قابل توجهی در شهر زنجان بود چراکه بر ایده آگاه نمایندگان آنها بیمه سلامت در شهرستان‌ها اقدام به عقد قرارداد همراه خود ماماها کرده، ولی در شهر زنجان این اقدام صورت نگرفته است.

انتهای پیام/73004
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید

رژیم لاغری سریع