کدکان ماسونیت در باربر کرونا چند؟


به گذرش خبرنگار گرو علم و پشرفت خبرگزاری فارس به نقول از تاس، یوگانی تماکوف، بیماریهای آفونی و واکسیناسیون متخصص، پزشک ارشدک مرکز پازشکی دار روسی دار مساهاده داژریها، 9: هر چه کداک آنشتیشتری پسگوتار.

وی گفت: مطالعات علمی، نشان میداد که ایمانی، در کدکن، پچتر از بازرگسلان، طول میکشاد. زمان فعلی مناسب است، مدت زمان آن 9 ماه است، ضعیف است، ضعیف است، مدت زمان آن 9 ماه است.

این یک متخصص است، شما بروید، شما نمی توانید برای بچه دار شدن صبر کنید.

ما خاطرانشان کرد: «کدکان کوچکتر تو تن هی سنجه نسل مکانند چنانکه عوامل ولایات نز درند و آز پیش درای، ایمنی سیلول، های ت هستند».

وضعیتش خوبه و اکسیژن کدکن امروز اولویت اصلی نست زیرا چون آلوده به ویروس کرونا محافظ طبیعی پدا کاردهند. بنابرین باید فقط ده ها نفر با کووید 19، نابودند و آکسنا شونده خیس شده اند.

بهدشت در 24 نوامبر از روسیه بازدید کرد و Aksen Kronawiros Sputnik M ra Prai Noguanan 12th 17th Salh به عنوان پاسخ ثابت شد. در Waxen dez و فاصله بین 21 Rose Est. کجاست وزارت تائید کرد ک و تصدیق نوگوانان 12 تا 15 فقط به رضای کتاب و دین من ای سر پیستان هست و ای با رضا دائو تالبانا به نظر 15 مردم.

او از بهدشت عین کوشور در 24 وانوایه، موگوزی را پرای آزمایشهای پالینی و مرکز آکسان کروناویروس گامالیا der Kodkan 6 TA 11 Sala Sader Kurd بازدید کرد. به نام الکساندر گینتزبورگ مدیر مرکز کجا نام شهر سماح و نام طول شهد کاشید.

آزمایشا شامل 2200 کداک سها مرکز پزشکی میسکو خوهید بود کجاست؟

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست