کسب آدرس ششم تیم در بدمینتون خراسان شمالی در لی دوسته یک مردان کشور


به گذرش خبرگزاری فارس از بجنورد دیگران گرو B LEAGUE CONTEST 1 BEDMINTON مردان کوشور صبح امروز 29 بهمن ماه بین دوتیم پارس صنعت خراسان شمالی و آرامیس گنبد در سالان بدمینتون علیدخت بجنرد برگزار گروه.

دارپایان تیم آرامیس گنبد با نتیجه مسابقات یدک کش 3 در 2 برند و عنوان پاپاریک پارسی و تیم پارس صنعت شمال خراسان، که از بازیکنان گوان و بومی استان در جایی که دوره ای در مورد مسابقات بهره می برد مسابقات تواستن وجود دارد با عنوان شم 1 Koshor Dr Sal 1400 Nail Chud.

ده ها خانه در بدمینتون مردان کشور شامل 12 تیم پاد خراسان پارس شمالی صنعت دیرین لج با حضور دشت.

پایان pyam/n
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست