کلید واژه ها


به گازارش خبرنگار و رزاشی خبرگزاری فارس مسابقات کشتی فرنگی جام تختی خانه او اسکواش انتخاباتی بری 3 رویداد پیش رو در سالینه ایس فردا به میزبانی اهواز آغاز خواد شاد. مسابقات کجاست کجا رفتی دارایی احمت استکه میتواند ملیپوشان اعظمی دارای مسابقات قهرمانی آسیا، هامینتور جهانی و بازیهای آسیای را، یک تخصص در کانادا است.

تمام پتانسیل کشتی ایران نون آز مدالوران المبک جهانی (دکتر مجموع 7 نفر) از فردا راگابات خود را پرای پوشیدین دوبنده ملی اگز خوند کرد تا پرترینها از 15 اسندرد وارد اردو ملی شوند.

اوزان 55، 60، 72 و 87 کیلوگرم، دکتر جم تختی، تمود مودیت کیستی، ایران روی چک میروند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست