گازارش لحظه به لحظه بازی تراکتور با استقلال / جدال سرخابیهای با پیراهن اول


به نام گازرش خبر گازاری فارس از تبریز دیر هفتا، هفدهم، لی پارتر فوتبال، خشور، تیم تراکتور، دور، حساس، ترین بازی، عصر، امروز، در، ورزگاه، سردار، شهید سلیمانی، میزبان، تیم استقلال، تهران، est.

پاورقی و اخبار آن لحظه ای لحظه ای بهترین توضیح برای زیر است کجاست:

– یک جلسه با buzzy du temp، تصمیم به سفت کردن du temp، ba pirahn، اولین بار در میدان راند اجرا کنید. تیم تراکتور در لباس قرمز و استقلال در لباسی که تو می پوشی ابی وارد میدان شدا و بربرها تصمیم میگیرند.

پایان پیام/60017
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست