گرد و غبار اداری ساعت در هفت شهرستان خوزستان را کهش داد


در گازارش خبر گازاری فارس از اهواز جهت تداوم گوردوخک در برخی در نواحی آستان و دیگر برسی و هوا و مناطق تحت نفوذ پدیده گوردوخاک با وساطت کارگروه اضطرار الودقی هوائی آستان خوزستان و بساطقات روزان. شهر شهر خوزستان 7 ساعت 9:30 صبح آقا میچود.

پرچم های سازمان، استان های اطراف زیست خوزستان، تاخیر شروع کار وهه در مجموع ادارات، مراکز آموزچی و دستگاه های آگری، در بخش هایی از مراکز امدادی را می سازیم. درمانی، بهدشتی، ارگانانس 115، آدری، شهرای شهری، خدمات ماه .

7 شهرستان شمیل شهرستانهای دزفول، شوشتر، اندیمشک، شوش، کرخا، گتوند و مسجد سلیمان است کجاست.

به گزارش رسانه کارگورو، ضرورت الودگی حوا درسوت، گوردوخاک، در شهرستانهای، که کش، یک زمان اداری، یک کار اجرایی قوی، موضوع و طرحی که باید در زمان زیارت کشتی گرفته شود و مطالعه شود. از سلام گروه ılığam ım ışım ımâşın.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست