یک پرورش دهنده رنگارنگ سابق با کادر فنی


به نام گازارش خبر گازاری فارس شیراز است، پورغلامی که سرمبیگیری ملوان را درد، با عنوان دستیار دکتر تم هی سایپا، پکان، سایپا، گلگهر، تراکتور سازی تبریز و تیم آش صغر یا صغیر زایر کلانتری دارد. تبدیل شود

پورغلامی قرداد خود ربه تایم فجر بهی رسنده است و در بازی آنجا که تیم مقابل صنعت نفت آبادان آنها روی نمکت زردپاوشان شیرازی خدانشت.

یک پرورش دهنده کجاست؟

انتهای pyam/m
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست