10 تجهیزات برتر AB خانگی

خوب تجزیه و تحلیل صادقانه، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینی اجتناب کرده اند 10 بهتر از معلم معده مورد استفاده قرار گیرد {در خانه} کاملاً یکسان چیزی است کدام ممکن است من می خواهم در همین جا اجتناب کرده اند سطح تذکر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریحی حاضر خواهم کرد. 9 اجتناب کرده اند سطح تذکر {کسی که} آنها را برای امرار معاش می‌فروشد، هر دو مختلط اجتناب کرده اند عضلانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپرمدل‌هایی کدام ممکن است مستحق قتل هستند کدام ممکن است آنها را تبلیغ کنند.

اول اینکه خوب ab خوشایند چیست:

 • بودجه
 • مصرف کننده پسند بودن
 • بهتر از نتایج
 • فضای کمد کم
 • مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز سرراست

این باعث تبدیل می شود هر تجهیزات ab حال دسترس در بازار یکی باشد خطا غول پیکر.

آنطور کدام ممکن است اعلام کردن می کنند ارائه می دهیم معده نمی دهند.

خواهید کرد می توانید گروه های عضلانی معده شخصی را ورزش دهید، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هر بار سبک حرکتی متشابه است، هیکل خواهید کرد در مدت زمان کوتاهی همراه خود آن سازگار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کار باز می ایستد.

پس راه رفع چیست؟

هیکل خودت

هنگامی کدام ممکن است خوب معلم معده فروخته تبدیل می شود همراه خود حروف ظریف “نتایج استاندارد نیست، ساده در کنار همراه خود بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی خوشایند بیشترین استفاده را ببرید” حاضر تبدیل می شود. هاهاها

اگر با بیرون این معلم معده بازی می کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم می گرفتید، نتایج بهتری می گرفتید!

به همین دلیل چگونه اجتناب کرده اند هیکل شخصی برای انجام تمرینات شکمی استخدام می کنید؟

همین جا هستند 10 تجهیزات برتر AB خانگی – مدل با بیرون ماشین

 • بالا بردن پاهای آویزان
 • کاپیتان ها کرج می کنند
 • کرانچ دوچرخه
 • تخته کناری
 • افزایش آویزان زانو
 • کرانچ وزنی
 • کرچ
 • تخته درست
 • اجتناب کرده اند سویه ها
 • کوهنورد

اگر بتوانید برخی اجتناب کرده اند این چیزها را در ورزش شخصی بگنجانید، گروه های عضلانی شکمی فوق العاده بهتری نسبت به حداقل یک تجهیزات معده خواهید داشت، از آنها هر بار گروه های عضلانی معده را به حداقل یک تعیین کنید کار می کنند.

اگر اجتناب کرده اند اینکه چربی اضافی از به طور منظم مانع معده شش تکه خواهید کرد تبدیل می شود تخلیه شده اید، بگذارید تنها راه مثبت برای اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی های اضافی ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رخ کشیدن آن معده های ناسالم را ارائه می دهیم نماد دهم.