2 بهتر از بازی برای افت پوند!

در همین جا 2 به همان اندازه اجتناب کرده اند بهتر از تمرینات برای افت پوند معرفی شده است شده است. اگر رژیم غذایی ممکن است را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید همراه خود بازی وزن کم کنید، این مطلب را هم اکنون بیاموزید به همان اندازه وقت شخصی را همراه خود انجام بازی های غیر حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اثر کدام ممکن است به افت پوند ممکن است کمکی نمی شود تلف نکنید.

بهتر از بازی ها برای افت پوند

ورزش شماره یک: قدم زدن روی درجه شیبدار

فرقی نمی‌تدریجی اجتناب کرده اند تپه‌ای بالا بروید هر دو روی تردمیلی کدام ممکن است 15 به همان اندازه 20 سطح لاغر دارید، پیاده‌روی لاغر‌دار فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند دویدن، دوچرخه‌استفاده تدریجی، استفاده اجتناب کرده اند بیضوی هر دو پریدن روی پله است.

بعد از همه نکته کلیدی اینجا است کدام ممکن است ممکن است در سربالایی راه می روید… 9 روی خوب درجه تمیز. تذکر ممکن است با توجه به قدم زدن روی درجه تمیز… برای افت پوند آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت وزن خوشایند است، با این حال اگر نیاز دارید فوری وزن کم کنید، روی لاغر راه بروید.

ممکن است ساده باید این پرسه زدن ها را به مدت 25 دقیقه در 4 روز در هفته انجام دهید. 100 دقیقه در هفته وقتی در ذهن داشته باشید کدام ممکن است 10080 دقیقه در هفته دارید، عامل زیادی نمی شود! این حتی خوب سهم اجتناب کرده اند کل زمان ممکن است نیست. {اگر نمی توانید} ساده برای بهزیستی شخصی اجتناب کرده اند آن صرفه جویی کنید (حتی با توجه به افت پوند صحبت {نمی کنم})، پس باید میل های شخصی را یک بار دیگر تعیین مقدار کنید.

بازی شماره 2: اسکات هندو را 5 دقیقه در روز {در خانه} انجام دهید

در آن روزهایی کدام ممکن است پیاده‌روی نمی‌کنید (هر دو اگر خوب روز پیاده‌روی نمی‌کنید)، اسکات هندو را انجام دهید. روشی کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است آرزو می کنم آنها را انجام دهید در مجموع به پنج دقیقه زمان خواستن دارد.

اسکات هندو چیست؟ آنها اسکات با بیرون وزنه هستند. ساده ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنتان بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین چمباتمه زده اید. 2 نکته ای کدام ممکن است آرزو می کنم {در این} ورزش در نظر بگیرید اینجا است کدام ممکن است ممکن است باید همراه خود کمتر از سرعت قابل انجام حرکت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را 5 دقیقه پایین اوج هم با بیرون آرامش قابل ملاحظه انجام دهید.

اکنون، {برای شروع}، قابل انجام است به بعضی تنفس مختصر خواستن داشته باشید. پس {در این} 5 دقیقه تعدادی از بار 10 ثانیه آرامش کنید. بعد اجتناب کرده اند خوب هفته هر دو کمتر، باید بتوانید 100 هر دو تا حد زیادی اسکات را در عرض 5 دقیقه با بیرون توقف انجام دهید.

آن یک است ورزش قادر مطلق است از باعث ضعیف اکسیژن در هیکل ممکن است تبدیل می شود. این ضعیف اکسیژن هیکل ممکن است را وادار می تدریجی به همان اندازه چربی هیکل را برای قدرت بلافاصله اجتناب کرده اند بین ببرد. متعاقباً همراه خود امتحان کردن این برای عجله چربی سوزی می کنید… تنها در 5 دقیقه.

شخصاً این 2 ورزش برای افت پوند هستند.