2 جزئیات پروژه تحقیقاتی از دانشگاه ها / نحوه صرف اعتبارات از نحوه جذب نیرو


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منتشر شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است.

عنوان تحقیق و بررسی: پژوهش و تحقیق از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشاپور

شرح:

با توجه به اهمیت مسائل مربوط به بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین بررسی موضوعات مختلف در این حوزه در سطح استان خراسان رضوی و ردیف بودجه پس از سال ها ردیف بودجه خودگردان دانشگاه علوم پزشکی نیشاپور، ادغام تحت عنوان پروژه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشاپور در زمینه های زیر ارائه شده است.

– علت ادغام بودجه مستقل دانشگاه علوم پزشکی نیشاپور در ردیف بودجه 1401 دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نحوه تعیین و تخصیص آن.

– میزان بودجه سال های 2019، 2019 و 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نحوه هزینه کردن آن.

– میزان تجهیزات پزشکی و درمانی خریداری شده یا تحویل به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشاپور در سال 98 و 1397

– بررسی سرانه سهم سلامت و درمان شهرستانمشهد و نیشابور و سرانه تخت های بیمارستانی این دو شهر

– بررسی انتصابات یکسال اخیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و مطابقت آنها با استانداردهای قانونی و دستورالعمل هاصادر شده است

– هیات علمی و پزشکان دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور ساعات کاری مجاز را رعایت کرده اند.

– بررسی اعتبارات عمرانی و روش هزینه کرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشاپور.

– بررسی جذب و استخدام نیروهای مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

– بررسی میزان کمک های خیرین و اوقاف بر آموزش جامع علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی نیشابور

– بررسی مدیریت، عملکرد و استفاده از نیرو دکتر در مجموعه ها سودمند و یک موقوفه تحت نظارت و یا تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

– نحوه پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، پروژه ای و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

انتهای، آخر پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.