2 فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 مصدوم در تصادف نیسان همراه خود 2 خودروی پراید در محور تهران – ساوی


شاهین فتحی مدیرعامل گروه هلال احمر استان تهران تصدیق شد: ساعت 21:40 ساعت شب قبلی گزارشی مبنی بر تصادف خوب تجهیزات خودروی نیسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 خودروی پراید در محور تهران – ساوه بعد اجتناب کرده اند رودخانه شور در مرز تهران گزارش شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساوه به اورژانس اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت عملیات هلال احمر تهران گفتن شد.

وی ذکر شد: بلافاصله 2 گروه عملیاتی اجتناب کرده اند پایگاه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برند به محل حادثه اعزام شدند.

فتحی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند ورود گروه های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار محل خاص شد این حادثه شاهد 6 فقره تصادف {بوده است} کدام ممکن است متاسفانه در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن نیروهای عملیاتی هلال احمر 2 نفر اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} عمق حادثه جان باختند. تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات».

مدیرعامل گروه هلال احمر استان تهران افزود: همراه خود همکاری اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا، عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برای نجات 4 مصدوم تولید دیگری تحریک کردن شد.

فتحی افزود: جاری یکی اجتناب کرده اند مجروحان وخیم بود کدام ممکن است توسط دکتر اورژانس داروهای تخصصی احیا به وی تزریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات احیای قلبی ریوی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک اورژانس به وسط درمانی فاطمه الزهرا(س) رباط کریم منتقل شد. هلال. کارمندان.”

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند سه مجروح باقی مانده، 2 نفر تولید دیگری {به دلیل} نیاز پایان دادن فاصله درمانی توسط اجزا اورژانس به وسط درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر تولید دیگری نیز در درمانگاه سرپایی مداوا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اجساد 2 فوتی این حادثه به اجزا انتظامی عرضه گرفت.

بالا نامه / 67029 / g
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید