2 مدال اسکی بازان در مسابقات قهرمانی آسیا


به گازارش خبر گازاری فارس، رقابطهی اسکی آلپین قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ از رز گستا با برگزاری مسابقات ماربیش بزرگ در پست اسکی مزار لبنان آغاز شاد. دارپایان دور (منچ) نخست کجاست سرپرستی دکتر بخش بنوان عطیفه احمدی رتبه دوم قرار گرافت مهسا یارخوا چهارم مریم کیاشمشکی پاپنکجم و صدف ساوه شمشکی نهم شادند.

دکتر بخش مردان نیز، محمد ساوا شمشکی سوم شاد، حسام کلهر، امیرعلی علیزاده و رهام صبا نیز در ترتیب دررینگ پاسخ ایشان، 7، 9 و 14، کارافتند.

سانسور کجاست احمدی در بخش بنوان نقره داتوم دست پد کرد و محمد ساوا شمشکی نیز در جگه سوم پیوند تصمیم و رشید سوخته دارد.

رقاباتایی اسکی آلپین قهرمانی آسیا فردا در بخش ماربیش کوچک آداما خواهید یافت.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست