Biotaware در DIA 2018

Biotaware در DIA 2018

نویسنده: سارا اقبال امسال DIA در بوستون برگزار شد ، یکی از قدیمی ترین شهرهای آمریکا که به خاطر کالج ها ، دانشگاه ها و البته غذاهای دریایی مشهور است. موضوع امسال بودبینش هایی که عمل را هدایت می کنند‘، یک پیام آشنا و یک پیام است که نشان دهنده روحیه پذیرش و کاربرد فناوری …

Biotaware در DIA 2018 ادامه »