240000 دانش آموز اجتناب کرده اند دانشکده کامل سرباز برای تعمیر نیازهای بازار کار / برگزاری کلیه گروه ها به صورت حضوری


به گزارش خبرگزاری فارس، حسین بلندی رئیس دانشکده کامل آموزشی استفاده شده در گفتگوی تلفنی همراه خود این سیستم ویژه خبری اظهار داشت: 240 هزار دانشجوی این دانشکده شناخته شده به عنوان سرباز برای تعمیر نیازهای بازار کار در میدان هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیروی اجتناب کرده اند فرمایشات مقام معظم مدیریت 40 هزار معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند دانشکده کامل همراه خود جدیت مشغول به کار هستند.

وی در خصوص بازگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری حضور دانشجویان در امکانات این دانشکده اظهار داشت: بازگشایی گروه های دانشکده کامل آموزشی استفاده شده همراه خود سایر دانشکده ها منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 نسبت این سیستم های درسی این دانشکده به صورت نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 60 نسبت است. ممکن است.» ما ستاد سراسری ویروس کرونا را اداره کرده ایم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است باید نیازهای بازار کار را برآورده کنیم، اجتناب کرده اند ابتدا کارگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها عملیاتی را به صورت حضوری برگزار کرده ایم.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ما باید نیازهای بازار کار را برآورده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که خروجی های این دانشکده را تصویر می کنند باید به موضوع اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اشتغال زایی بپردازند، اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا کارگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها عملیاتی را شخصاً برگزار کردیم، اگر بودیم. علاوه بر این در رنگ زرشکی، اطلاعات آموزان را به گروه های کوچکتر جدا کردن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم فاصله ها را طبق پروتکل ها برگزار کنیم.

رئیس دانشکده کامل آموزشی استفاده شده همراه خود ردیابی به اهمیت برگزاری فاصله های استفاده شده در دانشکده کامل آموزشی استفاده شده {در این} زمینه، اظهار داشت: به همین دلیل در یکپارچه دروس ممکن را شخصاً در تذکر گرفتیم، به طور قابل توجهی در مدرسه بهمن، به طور قابل توجهی در جستجوی این بودیم کدام ممکن است موضوعی کدام ممکن است دروس تئوری باید به صورت مناسب برگزار شود، در جاری حاضر تقریبا تمامی فاصله های این دانشکده به صورت حضوری می باشد.

وی کسب اطلاعات در مورد این سیستم ریزی برای برگزاری گروه های آموزشی افزود: این این سیستم اجتناب کرده اند در گذشته در دانشکده کامل آموزشی استفاده شده موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود این انتخاب انشاالله همراه خود منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت بیشتری پیگیری احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید