3 خطری کدام ممکن است هنگام دست و پا گیر کردن باید اجتناب کرده اند آن اجتناب کنید

اکثر مردمان شنیده‌اند کدام ممکن است برای غول پیکر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضلانی شدن باید غول پیکر وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ماهیچه‌ها وعده های غذایی بدهید – آخر ممکن است شبیه به چیزی هستید کدام ممکن است می‌خورید.

در حالی کدام ممکن است این به همان اندازه حدی مناسب است، تنها نیمی اجتناب کرده اند واقعیت است. غول پیکر‌ترین مشکلی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود آن گذراندن هستند اینجا است کدام ممکن است روزی کدام ممکن است کمیت آن‌ها افزایش می‌یابد، بیشتر اوقات هم چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ماهیچه‌ها را مخلوط می‌کنند. اگر عالی شخص از لاغر هستید، قابل انجام است اشکال چندان بزرگی نباشد، با این حال اگر در جاری حاضر سهم چربی هیکل نسبتاً بالایی دارید، نمی‌توانید با بیرون {به خطر انداختن} بهزیستی شخصی کاری انجام دهید.

در زیر من می خواهم 3 خطر بی نظیر کدام ممکن است رژیم غذایی فله ای عادی ممکن است تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند آنها را عالی کرده ام.

1./ خوردن بیش از حد چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در یک واحد رژیم غذایی دست و پا گیر، انرژی بیشتری در روز خوردن می کنید، تاکید کافی بر استاندارد انرژی مصرفی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه آن انرژی اجتناب کرده اند مکان می آید، نمی شود. اکثر رژیم های غذایی دست و پا گیر برای ادغام کردن خوردن بخشها زیادی نمک، شکر، چربی های ناسالم، شربت ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی های ترانس است. من می خواهم مشخص هستم کدام ممکن است ممکن است موافق خواهید بود کدام ممکن است این چیزها اصل العمل هایی برای سلامت تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های مرتبط همراه خود کلسترول هستند.

2./ از دوام به انسولین

رژیم فله ای رایج باعث تبدیل می شود هیکل ممکن است از دوام به انسولین تحمیل تنبل، کدام ممکن است ممکن است عضله سازی را دشوارتر تنبل از از دوام به انسولین باعث تبدیل می شود هیکل کربوهیدرات هایی را کدام ممکن است می خورید به جای آن احساس ماهیچه ای به ذخایر چربی بفرستد.

معکوس کردن از دوام به انسولین قابل انجام است سخت باشد، به این تکنیک کدام ممکن است همراه خود تحویل داد زمان کاهش چربی هیکل روی حیله و تزویر تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر تر تبدیل می شود، با این حال به کف دست حمل ساده تر … خوشایند نیست! این یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر اینجا است کدام ممکن است چرا اشخاص حقیقی از لاغر می توانند از لاغر بمانند حتی وقتی به مقیاس دلخواه وعده های غذایی بخورند.

3./ کم کاری تیروئید

افزایش بیش اجتناب کرده اند حد چربی ممکن است ساخت تیروئید ممکن است را بی رنگ تنبل. این هورمون پاسخگو برای سرعت بخشیدن به کل معنی چربی سوزی است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن چربی تا حد زیادی شود، اثربخشی آن مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود سریعتر چربی بدست آورید – این می تواند یک چرخه دارای نقص است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن اجتناب می کنید.

چگونه اجتناب کرده اند این دام ها جلوگیری کنیم …

چون آن است می بینید، کمبود در درک اینکه هیکل ممکن است چگونه به چیزی کدام ممکن است وارد می کنید پاسخ آرم می دهد یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش چربی اضافی در حین دست و پا گیر کردن است، با این حال علاوه بر این افزایش احتمال خطرات درازمدت برای بهزیستی.

مهم اجتناب اجتناب کرده اند این خطرات اینجا است کدام ممکن است چرخه های کمیت دهی پر انرژی شخصی را کاهش دهید. به عبارت تولید دیگری، متنوع اجتناب کرده اند چرخه های دست و پا گیر می توانند چندین ماه اندازه بکشند – این برای هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم ممکن است مشکل برانگیز است. مختصر کردن چرخه‌های شخصی به تنها تعدادی از هفته، خطر افزایش چربی را کاهش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخاب کافی به این سیستم‌های روزمره ممکن است می‌افزاید.

علاوه بر این، روی زمان بندی صحیح وعده های غذایی شخصی کانون اصلی کنید – ساده هر بار کدام ممکن است می خواهید در کل روز وعده های غذایی نخورید. بدانید کدام ممکن است نیازهای غذایی ممکن است در کل روز در نوسان است. درک چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان مصرف کردن وعده‌های غذایی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های غذایی، افزایش بافت عضلانی را به کمتر از می‌رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش چربی را به حداقل می‌رساند. این آثار هنری زمان بندی داروها مغذی است.