3 نکته آسان برای کباب کردن کباب پز برای تغییر شدن به حداقل یک کباب پز بیشتر

کباب کردن فرآیندی است کدام ممکن است آموزش داده شود آن نقطه می برد. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه بتوانید عالی تکه گوشت را به طور مناسب بپزید، آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطای زیادی مورد نیاز است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از زیادی اجتناب کرده اند گوشت موجود است! گوشت خوک، گوشت، مرغ، غذاهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است. محصولات را {فراموش نکنید}! سال‌ها اندازه می‌کشد به همان اندازه استراتژی‌های کباب‌کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار جذب کردن درجه متخصص را به کف دست آورید، با این حال راه‌های زیادی موجود است کدام ممکن است می‌توانید استعداد‌های کباب کردن شخصی را افزایش ببخشید، حتی وقتی تازه وارد باشید. چه بخواهید عالی پیت‌مستر شوید هر دو ساده بخواهید عالی کباب پز چاشنی شوید، ورزش برتر می‌شود! تعدادی از استراتژی آسان ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه استعداد های شخصی را بهبود دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذای بهتری لذت خواهید برد!

نشانگرهای زیر آسان برای کباب کردن را هر بار کدام ممکن است کباب می‌کنید اجرا کنید – در واقعً ارائه می دهیم کمک می‌کنند به همان اندازه عالی کباب‌پز بیشتر شوید!

غذای شخصی را به فعلی شخصی رها کنید

پوست رساندن وعده های غذایی اجتناب کرده اند یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبیدن مستقیم آن روی گریل مفهوم آل نیست. اگر ، غذای ممکن است به طور یکنواخت پخته نمی شود – پوست می سوزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در آن نپخته تبدیل می شود. به همین دلیل وقتی وعده های غذایی را اجتناب کرده اند یخچال خارج می‌کنید، مخصوصا تکه‌های گوشت، حداقل نیم ساعت در دمای اتاق بگذارید به همان اندازه سرماخوردگی شود (برای پایین تر‌های ضخیم‌تر گوشت تمدید شده‌تر).

پس اجتناب کرده اند پخته شدن گوشت نیز همین امر صدق می تدریجی. پس اجتناب کرده اند کباب کردن، اجازه دهید حداقل ربع ساعت در گذشته اجتناب کرده اند پایین تر هر دو پایین تر آن نگه دارد.

گریل شخصی را اجتناب کرده اند در گذشته خوب و دنج کنید

فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است گریل شخصی را زودتر روشن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در گذشته خوب و دنج کنید، حداقل ربع ساعت در گذشته اجتناب کرده اند توصیه وعده های غذایی روی آن. وعده های غذایی به مستعد ابتلا به به رنده های خوب و دنج نشده می چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر تا حد زیادی در هنگام پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز تبدیل می شود. پیش خوب و دنج کردن، بقیه فینال مونتاژ کباب کردن ممکن است را نیز توسل به می تدریجی. پس اجتناب کرده اند خوب و دنج شدن رنده ها، باقی مانده های زغالی شده را پاک کنید. عالی دستمال کاغذی را به چربی آغشته کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انبر برای شانه زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده نشده کردن رنده ها بیشترین استفاده را ببرید.

حالا می توانید منافذ و پوست زیبای مرغ هر دو ماهی شخصی را محافظت کنید!

اجتناب کرده اند مناطق پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز بیشترین استفاده را ببرید

اگر گریل ممکن است 2 شعله هر دو تا حد زیادی دارد، می توانید اجتناب کرده اند حرارت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم برای گریل بیشترین استفاده را ببرید. عالی شعله در زیر در جهان شعله موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان با بیرون شعله {وجود ندارد}. این برای پختن پایین تر های چرب هر دو ضخیم گوشت مفهوم آل است. پوست را روی حرارت مستقیم ترد کنید، سپس گوشت را به جهان با بیرون شعله سوئیچ دهید به همان اندازه بپزد. این ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند شعله ور شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوختن هر دو پختن بیش اجتناب کرده اند حد وعده های غذایی جلوگیری کنید.

هرچه تخصص کباب کردن بیشتری داشته باشید، هر بار غذای ممکن است بیشتر {خواهد بود}. نشانگرهای زیر آسان برای کباب کردن را همه وقت هنگام پوست رساندن کباب پز در تذکر داشته باشید!