3693 متقاضی در نهضت سراسری مسکن درشهر سند شناسایی کردند


عبدالله بهادری مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان صبح در لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام تصدیق شد: در قالب نهضت سراسری مسکن همراه خود ملاحظه به سهم مونتاژ 633 واحد در شهرستان درشهر. تاکنون نزدیک به 26 هکتار پایین مجهز است کدام ممکن است در نهضت سراسری این شهرستان سند شناسایی شده است.

وی افزود: در جاری رصد نامزدها هستیم، اگر انواع نامزدها حرفه ای تا حد زیادی اجتناب کرده اند سهمیه شهرستان باشد، آمادگی داریم سهمیه شهرستانی را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سهمیه 4 ساله شهرستانی را در سال اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن کنیم. اجتناب کرده اند تذکر انواع نامزدها.” هیچ محدودیتی برای صلاحیت {وجود ندارد}.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان استفاده اجتناب کرده اند قابلیت کم بلعیدن تسهیلات برای نوسازی احساس های فرسوده شهر ایوان را قابل مقایسه با تمام شهرستان های شهرستان فرصتی ارزشمند عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: 300 میلیون تومان برای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی (350 میلیون تومان) در امکانات شهرستان ها نصب شده است).

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید