50 نسبت قابلیت نواحی اقتصادی تمیز هر دو نیمه سرزنده است


شهباز حسن پور بیگلری مشاور افراد سیرجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردسیر در مجلس شورای اسلامی ذکر شد:لوگو وی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال 1401 مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها بنیان» به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ذکر شد: قبلی ایشان تقویت می کند رهنمودهای جدیدترین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مورد ملاحظه قرار گیرد. افسران ایالت باید در نیمه های مختلف واقع شود.

وی همراه خود ردیابی به سخنان مقام معظم مدیریت مبنی بر اینکه مانترا سال نباید تنها به تبلیغ اکتفا کرد، ذکر شد: این شانس ارزشمندی برای {همه ما} است کدام ممکن است مانترا سال را دنبال کنیم.

vp کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به قابلیت‌های حال انبساط ساخت در ملت اجتناب کرده اند جمله نواحی اقتصادی، ذکر شد: در جاری حاضر متأسفانه 50 نسبت قابلیت نواحی اقتصادی تمیز هر دو تقریباً تمیز است. . سرزنده، ضمن اینکه می توان اجتناب کرده اند این شانس برای رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه اشتغال استفاده کرد.

حسن پور کسب اطلاعات در مورد دلیل برای تمیز هر دو نیمه سرزنده بودن 50 نسبت نواحی اقتصادی ذکر شد: مجازات های خودخواسته برخی در موجود در ملت، عدم مدیریت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها فعلی در سیستم بانکی ملت اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر ضعیف قابلیت {در این} شهرها است.

وی یکپارچه داد: بیش اجتناب کرده اند هر عامل پرواربندی بیش اجتناب کرده اند حد مقامات هاست کدام ممکن است در قبال تولیدکنندگان پاسخگو نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جابجایی محصول اجتناب کرده اند اداره ای به اداره تولید دیگری در هنگام صدور مجوز علت عکس برای یکپارچه این قابلیت ساخت است. تمیز است، در حالی کدام ممکن است قرار بود.” سازماندهی عالی سیستم صدور مجوز کامل.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز همراه خود ردیابی به بلاتکلیفی ساختار تسهیل صدور پروانه کار در شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، آرزو کرد تصمیم گیری وظیفه در اسرع وقت برای تسهیل این موضوع شد. صدور پروانه بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه ساخت {نیروی کار}، در سال 1401 ه.

* برخی نمایندگی ها محصولات باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی ساخت نمی کنند

حسن پور به توانمندی نمایندگی های داده ها بنیان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تعدادی از سالی است کدام ممکن است حرکتی پیرامون این نمایندگی ها صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان باید سنت استفاده اجتناب کرده اند کالاهای تولیدی این نمایندگی ها غیر از واردات کالاهای می خواست محله شود. ”؛ بعد از همه کالاهای ساخت موجود در باید استاندارد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی داشته باشند.

وی ذکر شد: متأسفانه در جاری حاضر برخی اجتناب کرده اند نمایندگی ها مشابه خودروسازان محصولات همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی ساخت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتقاد قابل توجه به افراد است پس چرا اجازه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره گذاری خودروهایی کدام ممکن است 13 هزار نفر را به جا می گذارند داده تبدیل می شود. هر سال در تصادف می میرند؟!”

vp کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه اگر به نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان موجود در ملت اعتقاد شود، متنوع اجتناب کرده اند این مشکلات رفع تبدیل می شود، ذکر شد: امسال مقامات باید به طور قابل توجهی وارد جهان ساخت در بخش ساخت شود. اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها بنیان.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید