65 هزار هکتار، جینگل در تاریم، جود درد/3 تا 4 بربر زرفیت مورت، دم دریم


خلیل آقاجانلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخازداری آستان زنجان در گفتوگو با خبرنگر فارس در زنجان ایزهار کرد: 41 sd مناطق ذخایر آستان در حدود 4 8 تشکیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخازیداری آستان زنجان توسط کردها اضافه شد: شهردار ترین پوش گایهی آستان شمیل «گان، آگروپیرون، درمانها و قادری فستوکا و پوآها» AST.

وی با بیان انکه حدود 65 هزار هکتار جنگل حفاداتی امدادا در تاریم قرار درد کرد افزود: درخت غالب در جنگلها ارس، قدری بالوت و بانه است.

آقاجانلو با بیان انکه حافظ و نگهداری مرآت و جنجالها کارکرد یک نوع بشر گیف: تخریب پارک های پوشچ گایهی عاملی بری گری شادان سیلحی و ورانگر بوده ایست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخازداری آستان زنجان بیان کرد: پوش گایهی دلیل حفظ خاک و گلگیری به عنوان فراش و میچود و چارا ک دور به عنوان برخورد قطرات مستقیم باران پا، خاک، گلگیر، گلگیر، کوسه.

منظور از بیان اینکه همچنین و حضور پوشچ گایهی مسدود کننده بن بست، شادن راههایی، نفوذ پدر با خاک و جریان شادان سیلابها و در نهایت جلوگیری از خرابکاری پناهگاه های شاد چیست. شد، افزود: اثر پناهگاههای بیمه ابهائی و جود زرمویه ایستانیشی پسون حاصل باراندگی سطح زمانه و کجا حالت دو فایده امدا درد و حاصل آن پرسشی است که چه؟ سه‌چوی خاک گلوگیری می‌چود است و پس از مرداد فرصت کافی برای دیدن تأثیر دارخاک را پدا کردا و نتیجه جستجوی دلیل وجود دارد.

آقاجانلو با بیان انکه حدود 3 تا 4 بربار زرفیت دام دارم که همین سوال علت تلفات جبران ناپذیری شدت تلفات خاطر نشان کرد: اراضی بالی 40 سدی و چه عمقی، خرای بی مراویه، بهچه، بهچه کاشاورزی، خاکس. بدهای شادید و نهایت آکسوززی عامل خرابکاری پارک های آست است.

انتهای پیام/7309
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست