93 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد


علی افشانی سرپرست روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس، اظهار داشت: طی ساعت شب قبلی 93 نفر در آذربایجان غربی به بیماری عروق کرونر مرکز مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر در مهاباد بر تأثیر وخامت جاری جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد. خبرنگار ارومیه

وی اجتناب کرده اند پذیرش 233 فرد مبتلا تحت تأثیر سندرم حاد تنفسی حاد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود پذیرش این مبتلایان انواع کل بستری ها به 355 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 149 نفر رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 96 نفر در بخش های مراقبت های ویژه بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها 33 نفر همراه خود تجهیزات تنفسی تنفس می کردند. .

افشانی اظهار داشت: {در این} مدت خوب فرد مبتلا در مهاباد جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی های ناشی اجتناب کرده اند کرونا در استان به هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 520 نفر رسید.

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این 632 نفر ساعت شب قبلی در امکانات مختلف استان واکسینه شدند کدام ممکن است در مجموع 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 949 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 824 نفر واکسینه شدند.

سرپرست روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی آذربایجان غربی انواع کل افزایش یافتگان اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز را 83 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 137 نفر گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری حاضر علاوه بر این شهرستان چایباره همراه خود وضعیت نارنجی، تمامی شهرستان های استان {در این} استان قرار دارند. زرد هر دو آبی.»

به گزارش خبرگزاری فارس، به همان اندازه اواسط اسفند سال قبلی 9 شهرستان این استان تحت تأثیر کرونا زرشکی بودند کدام ممکن است بر مقدمه فینال گفتن وزارت بهداشت، در جاری حاضر تنها شهرستان چایبر در شمال غرب آذربایجان دارای کرونا نارنجی است. . شرایط.

علاوه بر این ۱۴ شهرستان اجتناب کرده اند جمله ارومیه به در کنار خوی، سلماس، ماکو، بولدشت، چوته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلدران در شمال استان، اشنوه، بوکان، سردشت، شاهین دژ، نقده، تکاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میاندواب در جنوب استان دارای کرونا زرد هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرانشهر در جنوب استان به وضعیت کرونا رسیده اند.

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط همه اشخاص حقیقی گروه {در این} مورد حیاتی است کدام ممکن است امیدواریم ضمن مراقبت اجتناب کرده اند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پروتکل های بهداشتی اجتناب کرده اند رنگ نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد به آبی تغییر شود.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید